Hva sier konsesjonsloven?

Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Etter konsesjonsloven § 2 kan fast eiendom – med de unntak som følger av loven – ikke erverves uten konsesjon. 

Det følger av konsesjonsloven § 4 nr. 4 at bebygd landbrukseiendom, som ikke er over 100 dekar og der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar, er unntatt fra konsesjonsplikt. 

En konsesjonsvurdering tar utgangspunkt i søkers formål med ervervet, og vurderer dette formålet ut ifra de samfunnsinteressene som gjør seg gjeldende i saken. For landbrukseiendommer gjelder også konsesjonsloven §§ 9 og 9a. 

Du må søke om konsesjon til kommunen som landbrukseiendommen ligger i. Kommunen treffer vedtak om konsesjon. Statsforvalteren er klageinstans.

Les mer om konsesjon på Landbruksdirektoratets nettsider.