Høring av søknad om tillatelse til mudring ved felles båtanlegg i Moss kommune

Høyringsfrist:
1. mars 2024

Refsnes bryggeforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved felles bryggeanlegg (gbnr. 1/2864) i Moss kommune.

Publisert 02.02.2024

Sammendrag av søknad

Refsnes Bryggeforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i forbindelse med økt innseilingsdybde ved felles bryggeanlegg. Det søkes om tillatelse til å mudre inntil 535 m3 over et område på 535 m2. Planlagt mudringsdybde er 0-1,5 m. Arbeidene skal gjøres fra land med gravemaskin og bakgraver. Overskuddsmassene skal leveres til godkjent deponi. Sedimentprøver ved tiltaksområdet viser forbindelser i tilstandsklasse 1-2. Det er ikke planlagt noen avbøtende tiltak i forbindelse med arbeidene. Det er registrert bløtbunnsområde og ålegressamfunn i tilknytning til tiltaksområdet.

Søker ønsker å muliggjøre framtidig mudring med forutgående varsel til kommunen, men uten ny søknad til Statsforvalter.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 01. mars 2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2024/4023».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høyringsfrist:
1. mars 2024