Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av deponi – Jølsen Miljøpark i Lillestrøm kommune

Høyringsfrist:
1. oktober 2020 23:30

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Jølsen Miljøpark AS om tillatelse til etablering av deponi for ordinært avfall jf. avfallsforskriften § 9-5 b), ved Jølsen næringspark, del av gnr./bnr. 401/1 og 401/4.

Publisert 13.08.2020

Sammendrag av søknaden

Jølsen Miljøpark AS søker om etablering og drift av deponi for ordinært avfall, kategori 2 etter avfallsforskriften § 9-5, ved Jølsen Miljøpark i Lillestrøm kommune. Det søkes om mottak av inntil 500 000 tonn per år, og det skal i hovedsak mottas forurensede masser og annet avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet. Deponiets volum er beregnet til 2,1 – 2,6 millioner m3 , og antas å kunne driftes i 15-18 år, avhengig av behovet i markedet.

Området er regulert for etablering av deponi i «Revidert detaljreguleringsplan 0101 R9901 Jølsen Næringsområde gnr.1 bnr.1».

Steindalsbekken legges i rør under deponiet, og bekken vil ikke komme i kontakt med de deponerte massene. Det vil etableres avskjæringsgrøfter for overvann fra området rundt. Vann som har vært i kontakt med avfall (sigevann) skal samles opp og ledes til lokal rensing før det slippes via ledning ut i Jølsenbekken. Det søkes om utslipp av renset sigevann til Steindalsbekken-Jølsenbekken (vannforekomst ID: 002-3945-R), som drenerer videre til Leira.

Jølsen Miljøpark AS mener deponering i perioder kan gi betydelig støvflukt, avhengig av type masser og værforhold. De nærmeste boliger på Løkka og Steindalen vil også få noe økt støynivå, og det er beregnet å kunne bli overskridelse av retningslinjer for støy ved arealplanlegging T-1442/2016 for en bolig på Løkka. Det vil derfor iverksettes nødvendige avbøtende tiltak knyttet til støv og støyulemper for å unngå belastning på omgivelsene. Det antas at det ikke vil være luktulemper, da det i hovedsak skal deponeres gravemasser. Det er gjort konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanen. Utredninger som har vært relevante for søknaden om etablering av deponi er vedlagt høringen, herunder; trafikk, støy, luftforurensning, grunnforhold-/geoteknikk og skredfare.

Det er utarbeidet et forslag til driftsplan. Deponiet planlegges driftet med åpningstid mellom kl. 07.00 – 19.00 mandag til fredag. Anlegget vil være stengt lørdag, søndag og helligdager.

Området skal jamfør reguleringsplanen tilbakeføres til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) når deponering er ferdig.

Til orientering har Jølsen Miljøpark AS tillatelse til forurensende virksomhet på Jølsen industriområde i dag, blant annet til knusing og mellomlagring av stein, betong og asfalt.

 I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Jølsen Miljøpark AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 01.10.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/13903».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.