Nær 40 millioner kroner utbetalt i fri rettshjelp i Oslo og Viken i 2022

Fri rettshjelp er advokatbistand etter rettshjelpsloven som helt eller delvis dekkes av staten.

Publisert 19.04.2023

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor retten. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Saker du kan få økonomisk støtte til

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse i arbeidsforhold, og noen utlendingssaker. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp.

Hvem kan få støtte

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under 350 000 kroner for enslige, og under 540 000 kroner for ektefeller og samboere. Formuesgrensen er 150 000 kroner. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

 

År Bistand etter rettshjelploven (kroner):
2022 39 435 220
2021 38 606 917
2020 41 828 176
2019 43 198 271