Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokathjelp som heilt eller delvis blir dekt av staten. Fri rettshjelp omfattar både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er rettleiing og hjelp i juridiske spørsmål utanfor rettargang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolane.

I nokre typar saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgiving eller støtte til å føre ei rettssak for domstolane. Om du treng fri rettshjelp, kan du kontakte Statsforvaltaren eller ein advokat.

I kva typar saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempel på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, visse typar klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppseiing/utkasting frå bustad eller oppseiing i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp dersom du søkjer om valdsoffererstatning. Også i andre saker er det unntaksvis mogleg å få fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekkjer utgifter til juridisk hjelp, vil du som regel ikkje få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha ei inntekt som ligg under inntektsgrensene i rettshjelplova. Statsforvaltaren og domstolane kan i visse tilfelle gjere unntak frå reglane om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving frå tvangspålagt psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der eit valdsoffer krev erstatning frå gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for ugrunna straffeforfølging
 • for å vurdere melding i samband med valdtekt
 • for å vurdere melding i sak om menneskehandel

Eigendel

Dersom du mottek fri rettshjelp, skal du som hovudregel betale ein eigendel av hjelpa. Det er ingen eigendel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Dersom du har ei årleg bruttoinntekt på under 100 000 kroner, skal du heller ikkje betale eigendel.

I saker med fritt rettsråd er eigendelen éin gong den offentlege salærsatsen (som per januar 2021 er 1085 kroner). I saker med fri sakførsel utgjer eigendelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte gonger salærsatsen). Det er advokaten som krev inn eigendelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet blir behandla av Statsforvaltaren i Oslo og Viken.

Vis meir

Telefontid hver dag fra kl. 09.00 -14.30

Telefonnummer: 22 00 35 45

Offentlig salærsats for 2020

Den offentlige salærsatsen  fra 1.1.2020 tilsvarer kr 1060 for advokater, kr 848 for tolker og kr 530 for reisefravær. Den nye salærsatsen kun arbeid som er utført etter 1.1.2020.

Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Det er avdekket at NAV har hatt en feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land. Den feilaktige praktiseringen kan ha ført til at krav på ytelsene er blitt avslått, at ytelsene er stanset og at ytelser som er blitt utbetalt under det midlertidige oppholdet, feilaktig er krevd tilbakebetalt. Lurer du på om du er omfattet og har krav på fri rettshjelp?

Trenger du fri rettshjelp til å løse et juridisk problem i, eller utenfor domstolene?

Fritt rettsråd er juridisk rådgivning, og fri sakførsel er det man kan få innvilget dersom saken skal behandles av domstolene. Det er en advokat, eller en rettshjelper som bistår deg, dersom du får innvilget fri rettshjelp.

Fri rettshjelp etter rettshjelploven er en offentlig ordning. 

Vilkår for å få innvilget fri rettshjelp

Fri rettshjelp har som formål å gi juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger til å ivareta et rettshjelpbehov av personlig og velferdsmessig betydning. Ordningen er subsidiær. Dette betyr at dersom du kan få bistand fra andre, f.eks via private forsikringer, eller det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt så kan du ikke regne med å få innvilget fri rettshjelp. 

Rettshjelp er også betinget av at man ikke har inntekt og formue over visse fastsatte grenser. For enslige er dette 246 000 kr i bruttoårsinntekt og for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi er grensen for bruttoårsinntekt 369 000 kr. Formuesgrensen er kr 100 000. I noen saker kan det innvilges fri rettshjelp selv om inntekt - og formuesgrensen er overskredet. 

De fleste som har et juridisk problem vil nok mene at problemet er av stor personlig og velferdsmessig betydning.  Rettshjelploven inneholder imidlertid bestemmelser om i hvilke saker man kan få fri rettshjelp til. Dette gjelder særlig i saker om:

 • Klage på asyl
 • Noen barnevernssaker
 • Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann
 • Tvangsekteskap
 • Barnefordeling, samvær og fast bosted
 • Ektefelleskifte
 • Oppsigelsessaker fra arbeid eller bolig
 • Personskadeerstatning
 • Klagesaker til NAV
 • Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor

Fri rettshjelp i utlandet

Fritt rettsråd og fri sakførsel innvilges vanligvis kun i saker som skal behandles ved et norsk forvaltningsorgan eller domstol. Unntaksvis kan det innvilges fritt rettsråd til saker som blir behandlet i utlandet. Dette gjelder først og fremst saker som blir behandlet av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og saker om barnebortføring, www.barnebortføring.no. I andre saker kan det unntaksvis, og når særlige grunner taler for det bli innvilget fritt rettssråd. Dette gjelder bare dersom du ikke får bistand i det landet saken blir behandlet. Lovgiver har tenkt på ekstraordinære saker, som f.eks alvorlige straffesaker, og hvor tiltalte eller fornærmedes rettssikkerhet så og si er fraværende.

Hvem behandler søknaden?

Det er Statsforvalteren i det fylket du bor som behandler søknader om fritt rettsråd. Domstolene kan behandle de fleste søknadene om fri sakførsel. Dersom saken har tilknytning til utlandet skal du sende søknaden til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Søknaden må inneholde opplysninger om hva saken gjelder, og hva du trenger advokatbistand til. I tillegg må du legge ved dokumentasjon på inntekt og formue.

Egenerklæringsskjema, som du må fylle ut, finner du her: http://www.sivilrett.no/getfile.php/2460667.2254.pdaqaucqts/rettshjelp.doc 

Du kan også sende det inn elektronisk via hjemmesiden vår.

Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vårt vedtak. Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Vi går igjennom saken på nytt, og vurderer om vedtaket skal endres. Dersom vedtaket ikke blir endret sendes saken til Statens sivilrettsforvaltning som er vårt klageorgan. 

Egenandel

I enkelte saker må du betale en egenandel i forbindelse med fri rettshjelp. Dette er likevel kun tilfelle dersom du har en bruttoinntekt på mer enn 100 000 kr i året. Egenandelen i fritt rettsrådsaker er det samme som den offentlige salærsats, som i 2020 er 1060 kr. I forbindelse med en rettssak vil egenandel bli maks 8 ganger salærsatsen, altså 8480 kr.  

Andre rettshjelptilbud: