Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i voksenopplæringen. Tilskuddsmidlene i ordningen skal benyttes til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen.

Målgruppe for kompetansetiltakene

Målgruppe for tiltakene er lærere og ledere i voksenopplæringen. Med voksenopplæring mener vi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne (inkludert FVO) og videregående opplæring for voksne.

Melde kompetansebehov

Det er fylkeskommuner og nettverkene i voksenopplæringen som kan melde kompetansebehov. Det er ønskelig at voksenopplæringen og universitet- og høgskolesektor (UH) inngår samarbeid/partnerskap om etterutdanning i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Se oversikten på høyre side for kontaktpersoner i UH for å undersøke muligheter til samarbeid/partnerskap.

Tilskuddsordning

Midlene i tilskuddsordningen stilles til disposisjon av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og utbetales av Statsforvalteren. Beslutning for tildeling av midler gjøres gjennom samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen (SAF VO), som behandler og prioriterer behovsmeldingene (se deres mandat i høyremenyen). I samarbeidsforum sitter representanter fra ulike voksenopplæringsnettverk, UH-sektor og organisasjonene. Tildelingen gjøres på bakgrunn av overordnede føringer fra HK-dir og de prioriteringer samarbeidsforum har valgt.

Se Statsforvalterens årlige utlysninger for de overordnede føringene som angir hva det kan meldes behov om.


Publisert 11.03.2024

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen

Fylkeskommuner og nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner) i voksenopplæringen kan melde behov om tilskuddsmidler for etterutdanning for lærere og ledere i VO. Fristen for å sende inn behovsmelding er 2. mai 2024.


Publisert 17.11.2023

Fordeling av tilskudd til kompetanseutvikling i voksenopplæringen er klar

I overkant av 2,7 millioner er fordelt til tiltak innen etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen i Oslo og Viken.


Publisert 17.03.2023

Utlysning av tilskuddsmidler til kompetanseutviklingstiltak i voksenopplæringen for skoleåret 2023-2024

Fylkeskommuner og nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner) i voksenopplæringen kan melde behov om tilskuddsmidler for etterutdanning for lærere og ledere i VO. Fristen for å sende inn behovsmelding er 3. mai 2023.