Voksenopplæring

Voksenopplæring kan bidra til at flere kommer tilbake til arbeidslivet, blir værende lenger i arbeidslivet og bedre livskvalitet for dem det gjelder. På disse sidene om voksenopplæring har vi samlet informasjon om regelverk og kompetanseutvikling innen området.

Det å kunne tilegne seg kunnskap som voksne er viktig i dagens kunnskapssamfunn. Formell kompetanse bidrar til mestring og deltakelse i arbeidsliv. Kompetanse gir valgmuligheter og er grunnlaget for å skape gode liv.

Ansvaret for voksenopplæring ligger i hovedsak hos kommuner og fylkeskommuner. Med voksenopplæring mener vi opplæring av personer over opplæringspliktig alder i grunnskole, videregående skole og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Reglene for voksenopplæring følger av opplæringsloven kapittel 4A og integreringsloven.

På disse sidene kan du lese mer om opplæring i grunnskole for voksne, videregående opplæring for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og voksenopplæring organisert i kriminalomsorgen.

Statsforvalteren har ansvaret for tilskuddsordningen for etterutdanningstiltak rettet mot lærere og ledere i grunnskolen for voksne, videregående opplæring for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Les mer om dette på siden om desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen.


Publisert 05.06.2024

Nye modulstrukturerte læreplaner for voksne

Læreplaner i 13 lærefag er nå delt inn i moduler for å passe bedre til videregående opplæring for voksne.


Publisert 29.05.2024

Informasjon om innføringstakt og overgangsordninger – modulstrukturerte læreplaner

Kunnskapsdepartementet (KD) har besluttet innføringstakt og overgangsordninger for modulstrukturerte læreplaner.


Publisert 10.04.2024

Nye støtteressurser til modulstrukturert opplæring for voksne

HK-dir har utviklet filmer og andre ressurser til støtte for innføring av de modulstrukturerte læreplanene for voksne til høsten.


Fullføringsreformen

Fullføringsreformen skal bidra til at ungdom og voksne blir kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv, og at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet. Målet er fleksible opplæringsløp som tar hensyn til ungdom og voksnes ønsker, erfaringer og livssituasjon slik at de får den kompetansen de selv og samfunnet trenger. Videregående opplæring skal være preget av mestring, motivasjon og læring. Den skal gi relevant kompetanse til videre utdanning og arbeid.

Relevante lenker: