Barnehage

Oppdatert 02.01.2023

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen sikre barnas behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med på korleis alle barna i barnehagen har det. Dei skal gripe inn dersom barn blir utsette for krenkingar. Dette kan til dømes vere utestenging frå leik, plaging, mobbing, vald eller diskriminering.

Dersom du oppdagar at eit barn ikkje har det bra, må du melde frå til styrar i barnehagen. I alvorlege tilfelle må styrar melde frå til barnehageeigar.

Statsforvaltaren er klageinstans

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 04.09.2023

Interaktiv e-læring for barnehagefaglig grunnkompetanse

E-læringen fra Udir gir et innblikk i noen grunnleggende og sentrale temaer for arbeid i barnehage. Tilbudet er spesielt rettet mot assistenter, men er også tilgjengelig for andre ansatte.


Publisert 24.08.2023

Tilsyn med Nesbyen kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Nesbyen kommune. Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.


Publisert 08.08.2023

Nytt til barnehage- og skolestart høsten 2023

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole som gjelder fra oppstart av nytt barnehage- og skoleår høsten 2023.


Publisert 05.07.2023

Tilsyn med Nittedal kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Nittedal kommune. Temaet for tilsynet er ansvaret til kommunen som barnehagemyndighet.


Publisert 30.06.2023

Tilsyn med Krødsherad kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Krødsherad kommune. Temaet for tilsynet er kommunens ansvar som barnehagemyndighet.


Publisert 23.06.2023

Rapportering - tilretteleggingsmidler for studieåret 2022-2023

Barnehageeier/barnehager som mottok tilretteleggingsmidler i 2022 for ansatte som tok barnehagelærerutdanning studieåret 2022-23 skal nå rapportere for dette tilskuddet.


Publisert 21.06.2023

Tilsyn med Rakkestad kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Rakkestad kommune. Temaet for tilsynet er ansvaret til kommunen som barnehagemyndighet.


Publisert 21.06.2023

Tilsyn med Lørenskog kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Lørenskog kommune. Temaet for tilsynet er kommunens ansvar som barnehagemyndighet. Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket.


Publisert 13.06.2023

Søk om tilskudd til tillitsreformen

Nå kan kommuner søke om tilskudd til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehage og skole.


Publisert 12.06.2023

Nasjonal rekruttering til barnehagelærer- og lærerutdanning

Høgskulen på Vestlandet (HVL) leder et nasjonalt rekrutteringsprosjekt for å få flere til å velge barnehage- og grunnskolelærerutdanning, samt å skape større mangfold i disse utdanningene.