Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 12.06.2024

Delegasjon til styrere i private og kommunale barnehager – vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Under vår digitale regelverkssamling for barnehage- og skoleområdet 15.05.2024 ble det stilt spørsmål om kommunen kan delegere vedtaksmyndighet til styrere i kommunale og private barnehager.


Publisert 08.05.2024

Tilsyn med Nordre Follo kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Nordre Follo kommune. Temaet for tilsynet er kommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp og internkontroll.


Publisert 03.05.2024

Veiledningssamling for barnehagemyndigheten

Statsforvalteren inviterer til samling for barnehagemyndigheten 11. september 2024 kl. 10 - 15.


Publisert 29.04.2024

Tilsyn med Asker kommune på barnehageområdet

Vi har gjennomført tilsyn med Asker kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at retten til spesialpedagogisk hjelp blir oppfylt. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2022 – 2025.


Publisert 22.03.2024

Flerspråklig barnehagemiljø - kompetansepakke og webinar fra Udir

Udir har utviklet en kompetansepakke om et flerspråklig barnehagemiljø, og inviterer til webinar om flerspråklige barnehagemiljø 15. april 2024.


Publisert 07.03.2024

Statsforvalteren tildelte 32,4 millioner kroner til svømmeopplæring i 2023

Ved hjelp av tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og Viken har rundt 17 500 barnehagebarn og skoleelever har fått tilbud om svømmeopplæring i 2023.


Publisert 05.02.2024

Videreutdanning 2024 – søknadssystemet hos Udir er åpent

Lærere, rektorer, barnehagelærere, styrere og andre kan søke om videreutdanning. Søknadsfrist: 1. mars 2024.


Publisert 02.02.2024

Tilsyn med Nesodden kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Nesodden kommune. Temaet for tilsynet er kommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp og internkontroll.


Publisert 05.01.2024

Digitalt informasjonsmøte om videreutdanning 23. januar 2024

Udir inviterer til et digitalt informasjonsmøte for barnehage- og skoleeiere om videreutdanning for barnehagelærere, lærere og yrkesfaglærere den 23. januar 2024.


Publisert 19.12.2023

Nytt fra nyttår

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole.