Informasjon om fugleinfluensa

Det er foreløpig ikke registrert utbrudd av fugleinfluensa i Agder. Men Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et utbrudd i tiden som kommer. 

Publisert 11.08.2023

Det er registert fugleinfluensavirus både i Rogaland og i Vestfold og Telemark i år på enkeltfugl i 2023, men det er ikke rapportert om utbrudd av fugleinfluensa. Mattilsynet har allikevel bedt alle kommuner om å forberede seg på å håndtere et slikt utbrudd. 

Et større utbrudd av fugleinfluensa kan berøre mange samfunnsområder: dyrehelse hos villfugl og tamme fuglebestander, folkehelse, håndtering av døde fugler, ferdselsrestriksjoner, smitteverntiltak i landbruket og flere andre forhold. 

Hvem har ansvaret?

Mattilsynet

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for håndteringen av fugleinfluensa og iverksetter tiltak i de hardest rammede områdene. Mattilsynet støtter og veileder kommunene i et evt. arbeid med innsamling og destruksjon. Det er også de som skal ha informasjon om nye utbrudd/funn av mange døde fugler. Benytt skjema for innmelding av syke eller døde fugler på Mattilsynets nettsider.

Du finner mer informasjon om fugleinfluensa på Mattilsynets nettsider. Telefonnummer til Mattilsynet er: 22 40 00 00.

Statsforvalteren

Statsforvalteren støtter arbeidet, og har ansvar for samordning på regionalt nivå. Statsforvalteren gir faglige råd om fuglebestander og leveområder i fylket, og vi har også fullmakt til å gi dispensasjoner fra regelverket for verneområder dersom det er nødvendig for fjerning av døde fugler. Vi bidrar også til å gi informasjon til kommunene og andre samarbeidspartnere. 

Eier av husdyr som har fått pålegg om nedslakting av dyr etter påvisning av fugleinfluensa, kan søke Statsforvalteren om erstatning for pålagte saneringstiltak: Erstatning etter pålegg om nedslakting - Landbruksdirektoratet.

Kommunene

Kommunene er lokal miljøvernmyndighet. Kommunene er bedt av Mattilsynet om å forberede organisering av innsamling av døde fugler ved et utbrudd og hvordan fuglene kan sendes videre til forsvarlig destruering. Hovedregelen er at fugler som er døde av fugleinfluensa (næringsavfall i form av kategori 1 materiale) skal leveres til et lovlig avfallsanlegg for direkte forbrenning. I Agder har Returkraft i Kristiansand fått midlertidig tillatelse til å brenne innsamlede fugler. 

Døde fugler kan også leveres til deponi. Det forutsetter at deponiet har fått unntak fra forbudet om deponering av biologisk nedbrytbart materiale. Søknad om slikt unntak sendes Statsforvalteren.  I tillegg må de døde fuglene være trykksterilisert før deponering, i et anlegg som Mattilsynet har godkjent.

I særlige tilfeller kan Mattilsynet og Miljødirektoratet gi samtykke til "annen disponering" av avfall på egnet lokalitet. Eksempler på slik annen disponering er nedgraving eller brenning. For å få samtykke til det, må kommunen sende søknad til både Mattilsynet og Miljødirektoratet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) gir råd til Mattilsynet og andre etater om hvordan smitte til mennesker kan unngås. FHI følger nøye utviklingen av fugleinfluensa nasjonalt og internasjonalt og har diagnostikk tilgjengelig for påvisning av fugleinfluensa ved det nasjonale referanselaboratoriet. Les mer om fugleinfluensa på FHI sine nettsider

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for fugleinfluensa og produserer oppdaterte oversikter over forekomst av fugleinfluensa hos villfugl i Norge.