Søknad om drift av Randvik slambehandlingsanlegg

Høyringsfrist:
19. desember 2023 23:59

Statsforvalteren har mottatt søknad om drift av Randvik slambehandlingsanlegg i Risør kommune. Anlegget ble satt i drift i 2002 på gnr./bnr. 15/32 i Risør kommune og tar imot avløpsslam fra Randvik avløpsrenseanlegg.

Publisert 21.11.2023

Randvik slambehandlingsanlegg er et slammineraliseringsanlegg (sivbedanlegg) som består av åtte kammer med skillevegger av tre. Anlegget er dimensjonert for å behandle 109 tonn tørrstoff (TS) per år. I gjennomsnitt har ca. 70 tonn TS vært behandlet per år i de siste fem årene. Driften av anlegget er per i dag ikke regulert gjennom en egen tillatelse etter forurensningsloven.

Slammet pumpes til det enkelte kammer fra slamlageret hver tredje dag i ca. fire timer. Ifølge søknaden er sivbedet bygd opp av et filterlag hvor det øvre laget er sand og det underliggende laget er pukk. Under filterlaget er det en tett membran som hindrer slamvannet å renne ut i grunnen. Over membranen ligger drensrør som samler alt vann og leder det tilbake til Randvik avløpsrenseanlegg. På toppen av filtrene vokser det planter som bl.a. tilfører luft til slamlaget og bidrar til at vann lettere kan passere ned til drenslaget. Tømming etter ferdig mineralisering skjer på våren, og slammet leveres til Risør Tvedestrand regionens avfallsselskap RTA AS for videre håndtering. Siden oppstart av anlegget har fire av åtte kammer vært tømt for slam.

Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknaden om tillatelse til å drifte Randvik slambehandlingsanlegg etter forurensningsloven §§ 11 og 29. Det kan settes vilkår til en tillatelse, jf. forurensningsloven § 16.

Vi ber om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av virksomhetens miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av virksomheten. Frist for kommentarer til søknaden er 19.12.2023. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnr. 2017/2913.