Mindre grenseendring for Kjosbukta naturreservat - Kristiansand kommune

Høyringsfrist:
25. august 2022 23:59

Statsforvalteren i Agder sender med dette ut forslag om en mindre endring av vernegrensen for Kjosbukta naturreservat.

Publisert 20.06.2022

Mindre grenseendringer er delegert til Miljødirektoratet, jf. naturmangfoldloven § 34 6. ledd. Endring av vernegrensen er en forskriftsendring som krever høring etter forvaltningsloven § 37 2. ledd. Statsforvalteren vil tilrå et endringsforslag med bakgrunn i dette høringsforslaget og eventuelle innspill som vi mottar.

Bakgrunn

Miljødirektoratet har gitt Statsforvalteren i oppdrag å vurdere en mulig endring av vernegrensen for Kjosbukta naturreservat i Kristiansand kommune. Kristiansand kommune har søkt om endringen på bakgrunn av reguleringsplan for opprusting av fv. 456 Vågsbygdveien og fv. 457 Holskogveien. Reguleringsplanen omfatter arealer som går inn i naturreservatet, og som er regulert til arealformål som ikke lar seg forene med naturvern.

Kommunen (som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet) har gitt dispensasjon til deler av tiltakene som reguleringsplanen hjemler. For de delene av reguleringsplanen som medfører varig tap av areal har kommunen anbefalt endring av vernegrensen.

I tillegg er det funnet mindre unøyaktigheter i grenselinjen som sannsynligvis skyldes unøyaktighet i digitaliseringen av gamle grenser. Disse vil bli rettet som en del av prosessen. 

Kom med innspill

Statsforvalteren inviterer og oppfordrer med dette til å komme med innspill til den vedlagte grenseendringen. Vi ønsker spesielt innspill som går spesifikt på verneverdiene i Kjosbukta naturreservat. Se høringsbrevet og kart med forslag til grenseendringer. Lenke til dokumentene finner du i høyre kolonne. For å se de mindre grenseendringene anbefaler vi å zoome inn i kartet.

Formålet med verneområdet er: (…) å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, jf. forskrift om fredning av Kjosbukta naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder (FOR-1988-11-10-909). Mer informasjon om vernebestemmelser og verneverdier finnes i Naturbase og på Lovdata (www.naturbase.no ).

Høringsfrist

Frist for å uttale seg til grenseendringen er satt til torsdag 25. august 2022. Innspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal, eller på e-post til vårt postmottak: sfagpost@statsforvalteren.no. Merk innspillet med arkivsaksnummer 2020/3472.