Høring: Søknad om tillatelse til drift av Odderøya biogassanlegg

Høyringsfrist:
15. august 2022 23:59

Statsforvalteren har mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Odderøya biogassanlegg i Kristiansand kommune. Høringsfrist er 15.08.2022. 

Publisert 04.07.2022

Odderøya biogassanlegg ligger på gnr./bnr. 150/1833 i Kristiansand kommune. Anlegget startet opp i 2021, og er en integrert del av Odderøya avløpsrenseanlegg. Drift av biogassanlegget er per i dag ikke regulert gjennom en egen tillatelse etter forurensningsloven. Statsforvalteren ba i brev av 29.04.2022 kommunen om å sende inn søknad om tillatelse.

Biogassanlegget er dimensjonert for å maksimalt kunne behandle 186 m3 med slam per døgn, med et maksimalt teoretisk tørrstoff på 6,7 % TS (tørrstoff). Kommunen anslår at dette utgjør om lag 186 tonn/døgn. Dagens produksjon er imidlertid vesentlig lavere, om lag 70-90 m3 slam per døgn med TS 3,5-4,5 %. Produksjonen er tenkt økt noe fremover, særlig i forbindelse med at avløpsvannet som i dag behandles på Bredalsholmen renseanlegg skal overføres til Odderøya. Anlegget er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv og BAT for avfallsbehandling. 

Produksjonsdelen ligger i fjell, mens gasslager er plassert utenfor. Hovedandelen av avløpsslammet kommer fra Odderøya renseanlegg, men er i tillegg blandet med slam fra uttak av fettutskillere og slamavskillere i kommunen og slam fra renseanlegg i nabokommuner. Mengde produsert biogass i anlegget er per nå beregnet til 1 220 000 m3/år. Gassen benyttes til produksjon av strøm til renseanlegget. Biorest (avvannet utråtnet slam) brukes i jordforbedring, mens rejektvannet fra slamavvanning føres til tilbake til renseanlegget. 

Statsforvalteren behandler søknaden om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket. Frist for innspill er 15. august 2022. Søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk ev. kommentarer med saksnr. 2017/2964.