Søknad om endring av tillatelse for Lillesand bilopphogging DA

Høyringsfrist:
5. juli 2022 23:59

Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad fra Lillesand bilopphogging DA om endring av utslippstillatelsen gitt den 02.02.2010. 

Publisert 15.06.2022

Lillesand bilopphogging DA har tillatelse etter forurensningsloven til å drive behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy med godkjenning til å utbetale vrakpant. Virksomheten er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 30/50 og 30/56 i Lillesand kommune. Tillatelsen er begrenset til å gjelde lagring av 150 upressede miljøsanerte vrak, 25 usanerte vrak og 150 pressede vrak samtidig på plassen.

Statsforvalteren har mottatt søknad om endring av tillatelsen. Bakgrunnen for søknaden er at den gjeldende tillatelsen er mer enn ti år gammel. I henhold til forurensningsloven § 18 tredje ledd er det behov for å revidere tillatelsen. Enkelte vilkår er ikke relevante i dag, mens andre vilkår bør oppdateres i samsvar med gjeldende mal for tillatelser etter forurensningsloven. Ifølge søknaden skal også antall pressede kjøretøy lagret samtidig på plassen reduseres fra 50 stykker. Lillesand bilopphogging DA søker ikke om endring av de øvrige vilkårene i tillatelsen.

Den gjeldende tillatelsen og søknaden om endring finner du til høyre på denne siden.

Frist for å sende kommentarer til søknaden er 5. juli 2022. Merk ev. kommentarer med saksnummer 2016/13029.

Høyringsfrist:
5. juli 2022 23:59