Hans Majestet Kongen til Snåsa under åpning av samisk språkuke/Gïelevåhkoe

Hans Majesteete Gånka Snåasese,  Gïelevåhkoen rïhpestimmese - Hans Majestet Kongen til Snåsa under åpning av samisk språkuke/Gïelevåhkoe.
Hans Majesteete Gånka Snåasese, Gïelevåhkoen rïhpestimmese - Hans Majestet Kongen til Snåsa under åpning av samisk språkuke/Gïelevåhkoe. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

H. M. Kong Harald besøker Gïelem nastedh, sørsamisk språk- og kompetansesenter i Snåsa kommune søndag 23.oktober. Der skal Kongen delta på åpningen av samisk språkuke.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.05.2022

Gïelevåhkoe/Samisk språkuke er etablert for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Næringsliv, organisasjoner, offentlige institusjoner og andre aktører inviteres da til å synliggjøre samiske språk gjennom en hel uke. Språkuka ble første gang arrangert i 2019, etter et initiativ fra Saemiedigkie/Sametinget.

Hans Majestet Kong Harald er opptatt av samiske spørsmål, og Kongen var da også til stede under åpningen av den første samiske språkuka tilbake i 2019.

-Vi er veldig glade for at Kongen har takket ja til å være til stede under åpningen av Gïelevåhkoe i oktober. Dette er en fantastisk mulighet for oss for å synliggjøre det sørsamiske språket, i tillegg til de andre samiske språkene som aktivt brukes i Norge, sier Biejjieladtje åvhtege gïelejarngesne / daglig leder Hanne-Lena Wilks i Gïelem nastedh / Samisk språk- og kompetansesenter.

Snart i gang med planlegging

Det er Saemiedigkie/Sametinget som har invitert Kongen til å delta under markeringen på Snåsa. Det er Gielem nastedh som er vertskap under besøket. Saemiedigkie/Sametinget, Gïelem Nastedh og Statsforvalteren vil om ikke lenge starte planleggingen og utarbeide et program i forbindelse med det kommende besøket.

Samisk språk

Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er ikke mindre enn ti ulike samiske språk, men i Norge er tre i bruk:

* Nordsamisk
* Lulesamisk
* Sørsamisk


Sørsamisk er regnet som alvorlig truet, men de siste årene har det vært jobbet aktivt med å styrke språket, inkludert sørsamisk som har sin utbredelse i Nordland, Trøndelag, Innlandet og i deler av Sverige.

Priv. til red

Programarbeidet og detaljplanleggingen legges opp i samråd med Statsforvalteren. Det vil bli lagt ut info om akkreditering for media når besøket nærmer seg. Det vil bli utarbeidet et eget presseprogram.

Hans Majesteete Gånka Snåasese, Gïelevåhkoen rïhpestimmese

H.M. Gånka Harald guessine åarjelsaemien gïele- jïh maahtoejarngese, Gïelem Nastedh:se Snåasese båata, golken asken 23 biejjien. Desnie Gånka edtja saemien gïelevåhkoen rïhpestimmesne meatan årrodh.

Gïelevåhkoe tseegkesovvi guktie dejtie saemien gielide gåhtsajehtedh jïh maahtoem gïeli bïjre seabradahkesne bueriedidh. Jieliemassh, organisasjovnh, byjjes institusjovnh jïh jeatjah aktöörh eevtjesuvvieh saemien gïelide abpe våhkoem gåhtsajehtedh. Voestes aejkien saemien gïelevåhkoe hööltesovvi lij jaepien 2019  jïh lij Saemiedigkien initiatijve.

Hans Majesteete Gånka Harald åtna saemien gyhtjelassh vihkeles, jïh Gånka Harald lij meatan dennie voestes saemien gïelevåhkoen rïhpestimmesne jaepien 2019.

Mijjieh dan madtjeles Gånka sæjhta meatan Gïelevåhkoen rïhpestimmesne golken asken årrodh. Daate stoerre nuepie mijjese åarjelsaemien gïelem gåhtsajehtedh, menh aaj dejtie mubpide saemien gïelide gåhtsajehtedh mah Nöörjen raedtesne, Gïelem Nastedh:n, gïelejarngen biejjieladtjeåvtehke, Hanne-Lena Wilks jeahta.

Retnoe aelkedh soejkesjidh

Saemiedigkie mij lea Gånkam Snåasese bööreme, jïh Gïelem Nastedh mij Gånkam dåastohte. Saemiedigkie, Gïelem Nastedh jïh Staatehaaltoje sijhtieh retnoe aelkedh soejkesjidh jïh programmem buektedh gosse Gånka guessine båata.

Saemien gïelh

Saemien gïelh dovne Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne soptsesuvvieh. Luhkie joekehth gïelh gååvnese, menh Nöörjen raedtesne ajve golme gïelh nuhtjesuvvieh:

* Noerhtesaemiengïele

 * Luvliesaemiengïele

* Åarjelsaemiengïele

Åarjelsaemiengïele lea alvas aajhtasovveme, menh daah minngemes jaepieh tjarki gïeligujmie barkeme guktie gïelide nænnoestidh, åarjelsaemiengieline aaj, mij Noerhtelaantesne, Trööndelaagesne, Innlaantesne jih Sveerjen raedtesne

Dïhte programmebarkoe jïh tjïelkesoejkesjimmie Staatehaaltoen ektine. Bïevnese meedijen akkerediteeringen bïjre båata gosse lïhkebe båetebe. Sjïere presseprogramme dle båata.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.