Nytt system for hvordan kommunene får tildelt sine inntekter – på høring

Statsforvalteren melder tilbake om viktigheten av regionalpolitiske virkemidler og skjønnsmidler

Publisert 04.01.2023

Et utvalg som har sett på hvordan kommunene får tildelt sine inntekter, la i september fram en rapport som nå har vært på høring fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Alle innspill vil nå bli vurdert av departementet som vil komme med sitt eget forslag i mai i forbindelse med Kommuneproposisjon for 2024.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine.

Faglige vurderinger

Statsforvalteren i Trøndelag har nå sett på forslaget fra utvalget som er framlagt og velger å levere sin uttalelse. Vår tilbakemelding baserer seg på faglige vurderinger og ikke politiske elementer.

Vi vurderer at utvalget i all hovedsak har lagt fram en rapport som er bygget på godt gjennomarbeidede utredninger. I vår høringsuttalelse gir vi imidlertid konkrete innspill på enkelte forhold som vi mener bør endres.

Namdalskommunene

Utvalget som har lagt fram høringsnotatet foreslår at distriktstilskudd Sør- og Nord-Norge videreføres, og at alle kommunene i Trøndelag går over til Sør-Norge tilskudd. Her mener vi at dagens ordning for Namdalskommunene, som mottar Nord-Norge tilskudd, bør videreføres.

Skjønnsmidler

Utvalget foreslår en halvering av dagens tilskudd til skjønnsmidler. Vi peker i vår uttalelse på at en stor reduksjon i rammen, slik det er foreslått, er uheldig blant annet fordi midlene er viktig for å fange opp utgiftskrevende forhold som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp gjennom det ordinære inntektssystemet eller andre tilskuddsordninger. Det vil også gå utover midler til innovasjonsprosjekter prosjektskjønn, og det i en tid hvor det er spesielt viktig for kommunene å tenke nytt og innovativt.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Statsforvalteren i Trøndelag.
lenke til høringsuttalelsen

Her kan du se forslaget fra utvalget og alle høringssvar som har kommet inn fra kommuner og andre interessenter.
lenke til side regjeringen.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.