Forvaltningsplan for Sklinna naturreservat

Høyringsfrist:
18. mai 2018

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Sklinna naturreservat i Leka kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring.

Publisert 06.04.2018

Sklinna naturreservat

Sklinna naturreservat ble opprettet i 2003 med formål å bevare "et egenartet øy- og skjærgårdsområde ytterst på Namdalskysten, der botaniske, zoologiske og geologiske elementer, så vel på land som i sjø, bidrar til å gi området dets særpreg. (...) Spesiell verdi knytter seg til området som hekkebiotop for en rekke sjøfuglarter, inklusiv alkefuglene." Sklinna er den viktigste hekkelokaliteten for sjøfugl i Trøndelag. Her hekker et stort antall par av mange sjøfuglarter hver sommer, inkludert mange rødlistearter.

I 2011 fikk Sklinna Ramsarstaus. En av hovedpilarene i Ramsarkonvensjonen er "å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes." Ramsarstatusen betyr altså at Norge har forpliktet seg internasjonalt til å sikre den økologiske funksjonen av dette området.

Forvaltningsplanen

Det ble meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen for Sklinna 13.04.2016. Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningen og bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet med planen er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samt sørge for at Sklinna bevares som en god hekkelokalitet for sjøfugl. Forvaltningsplanen skal også avklare forholdet til andre interesser i området. Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument da det er verneforskriften som setter bestemmelsene for verneområdet.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill kan sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no.

Høyringsfrist:
18. mai 2018