Utkastet til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde er klart

Villreinflokk på snø på Hardangervidda
Villreinflokk på Hardangervidda Foto: Anders Mossing.

Miljødirektoratet har nå mottatt planen og vil oversende den til Klima- og miljødepartementet med sine vurderinger. Deretter skal tiltaksplanen ut på en  offentlig høring. 

Publisert 18.12.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har det siste året ledet arbeidet med å lage et utkast til tiltaksplan. Bakgrunnen for arbeidet er kvalitetsnormen for villrein som ble vedtatt av regjeringen i 2020 og klassifiseringen av de nasjonale villreinområdene i 2022. Klassifiseringen viste at tilstanden er dårlig i seks av villreinområdene, inkludert Hardangervidda. 

Flere tiltak skal sammen bedre forholdene for villrein

Vi har nå levert en rapport som beskriver arbeidet og forslag til tiltaksplan til Miljødirektoratet som er oppdragsgiver. Rapporten kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. Norsk villreinsenter har vært sekretariat for arbeidet. Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget og utfordringsbildet for villreinen på Hardangervidda. Videre beskriver den organiseringen og målene for arbeidet med tiltaksplanen. Sentralt i rapporten står tiltakene som er samlet i tiltakspakker. Disse skal sammen bedre forholdene for villrein på Hardangervidda. Tiltakene ble presentert på det avsluttende møte den 8. november. På bakgrunn av innspill i og etter møtet er det gjort noen justeringer av de foreslåtte tiltakene. I rapporten og vedleggene ligger det også vurderinger rundt kostnader, finansering og ansvarlige aktører.

Mange har bidratt

I tillegg til prosjektgruppa som har jobbet med planen, har mange relevante parter og personer vært invitert inn i ulike faggrupper for å bidra med kunnskap og for å drøfte aktuelle tiltak. Det har også vært avholdt åpent oppstarts- og avslutningsmøte, og det har vært innspillsmuligheter både i den innledende fasen og etter at tiltakene ble lagt frem på avslutningsmøtet. Innenfor prosjektets rammer, har det likevel ikke vært mulig å involvere alle interessegrupper og mulige berørte. I den videre prosessen med høring og oppfølging av aktuelle tiltak vil alle få mulighet til å bli hørt.

- Jeg vil takke alle som har bidratt inn i dette viktige arbeidet, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth. Hun har ledet styringsgruppen for arbeidet.

- Vi merker at det er ulike oppfatninger av hvilke tiltak som må til for å bedre forholdene for villreinen, men de fleste er enige om at vi skal ta vare på den. Vår vurdering er at det trengs kraftige tiltak, og at alle aktørene på Hardangervidda må bidra, sier hun videre. 

Videre prosess for tiltaksplanen

Miljødirektoratet har nå mottatt planen og vil oversende den til Klima- og miljødepartementet med sine vurderinger. Departementet vil sende den på en offentlig høring. Alle som ønsker det, kan dermed uttale seg til de foreslåtte tiltakene. Etter høring skal departementet sluttbehandle planen. Tiltaksplanen sees også i sammenheng med en stortingsmelding om villrein som Klima- og miljødepartementet arbeider med, og som skal legges frem for Stortinget i 2024.

I mellomtiden kan ulike aktører sette i verk noen av tiltakene. Vi oppfordrer alle interessegrupper til å jobbe videre med tiltak til det beste for villreinen på kort og lang sikt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.