Skjerpa mål for jordvern

Ny jordvernstrategi har som mål om redusere omdisponering fra 3000 til 2000 dekar per år for hele landet.

Publisert 04.07.2023

Stortinget vedtok ny jordvernstrategi 16. juni 2023, i forbindelse med behandlingen av jordbruksoppgjøret. I den nye jordvernstrategien er målet for omdisponering av dyrka mark skjerpet fra maksimalt 3000 dekar (målet fra 2021) til maksimalt 2000 dekar per år. Målet skal nås innen 2030. Strategien inneholder en rekke nye jordverntiltak. I tillegg videreføres tiltak fra tidligere strategi.

Ny jordvernstrategi er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. NIBIO har bidratt med oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Kommunenes sentrale rolle

I jordvernstrategien understrekes det at kommunen er en særdeles viktig aktører i jordvernarbeidet. Det er avgjørende at jordvern vektes høyt i lokal arealpolitikk. For å bidra til dette vil regjeringen videreføre tiltak for å gi jordvernet positiv oppmerksomhet. Ordningen med nasjonal jordvernpris til kommuner som arbeider godt med jordvern videreføres, og tilskuddet til arbeid med kommunale jordvernstrategier økes. I tillegg styrkes arbeidet med å heve plankompetansen i kommunene i samarbeid med KS.

De viktigste nye tiltakene er:

  • utvikle et sentralt register for viktige jordbruksarealer av nasjonal interesse
  • etablere et nytt kartlag for dyrkbar jord
  • utvikle et jordbruksarealregnskap, som kan bli en del av nasjonalt arealregnskap
  • utrede en hjemmel i jordlova for vern av viktige jordbruksarealer
  • etablere en systematisk registrering av faktisk nedbygging av jordbruksareal
  • flere tiltak med sikte på å redusere landbrukets egen nedbygging 

Se den oppdaterte jordvernstrategien her: Prop. 121 S 2022–2023, vedlegg 9

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.