Forbud mot nydyrking av myr

Nydyrking er som hovedregel ikke tillatt, men kommunen kan i visse tilfeller gi dispensasjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2021

Landbruks- og matdepartementet fastsatte sommeren 2020 endringer i forskriften om nydyrking. Nydyrking av myr er nå som hovedregel ikke tillatt av hensyn til klima.

Endringene i nydyrkingsforskriften innebærer at en ny bestemmelse, som gjelder nydyrking av myr, er lagt til forskriften: § 5 A. Med myr menes arealer med myrvegetasjon og minst 30 cm tykt torvlag. Av bestemmelsens første ledd går det frem at nydyrking av myr ikke er tillatt.

Dispensasjon til nydyrking kan gis, på visse vilkår

Nevnte bestemmelse (§5A) åpner likevel for at kommunen kan gi dispensasjon fra forbudet i særlige tilfeller. Dispensasjon forutsetter blant annet at ett av tre inngangsvilkår er oppfylt:

  1. når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende,
  2. der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr, eller
  3. for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.

Grunneier og leiketaker kan søke om dispensasjon til nydyrking. Du må søke om nydyrking i god tid før du setter i gang med tiltaket. Søknaden behandles i kommunen der arealet ligger, og kommunen innhenter nødvendige uttalelser hos regionale kulturmyndigheter og Statsforvalteren. 

Myrdybde er et sentralt vilkår for dispensasjon

Bestemmelsen innfører et skille mellom grunn og dyp myr. Dispensasjon for å nydyrke dyp myr forutsetter at dyp myr er det eneste tilgjengelige dyrkingsarealet på eiendommen, med unntak for produksjoner i myr på fjellgrunn. For å kunne fastslå om et omsøkt myrareal har en gjennomsnittsdybde på under 1 meter, har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utviklet dagens kartløsning i Kilden slik at også myrdybde fremgår i kartlagene.

Nydyrkingsbehovet må alltid vurderes mot hensynet til klima og natur- og kulturlandskap

I vurderingen av dispensasjon fra forbudet mot nydyrking av myr skal alltid behovet for nydyrkingen veies opp mot hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene. Dette er et generelt krav i forbindelse med alle søknader om nydyrking. Hensynet til klima skal nå også vurderes når det gjelder søknad om dispensasjon for å dyrke opp myr. Videre må søker dokumentere at det omsøkte tiltaket er av vesentlig betydning for å opprettholde driften.

Les mer om forskriftsendringen på regjeringens nettsider

Kommentar til regelverket fra Landbruksdirektoratet

Søke om nydyrking, Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.