I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget fastsatt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar.