Kommunedialog med kommunebilder

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren har en samfunnsrolle som gjør at vi kontrollerer og veileder kommunene på en rekke fagområder, og vi har derfor jevnlig dialog med kommunene. Kommunebildet er et digitalt verktøy vi bruker for å få frem statsforvalterens samlede kunnskap om en kommune. Verktøyet gir et godt bilde av risiko- og sårbarhetsfaktorer i den enkelte kommunen. 

Statsforvalteren ønsker kunnskapsbasert dialog med kommunene. Kommunebildet er et verktøy vi bruker for å danne oss et inntrykk av risiko- og sårbarhetsfaktorer i en kommune. Verktøyet bidrar til å gi oversikt på fagområder som helse og omsorg, barnevern, boligsosialt arbeid, utdanning, kommuneøkonomi, landbruk, miljø og klima, kommunalt planarbeid, sosialtjenesten, reindrift (der det er aktuelt), samfunnssikkerhet og beredskap. Vi bruker verktøyet til å tilpasse våre virkemiddel til beste for kommunen og innbyggerne.

Analyse av sårbarhet og risiko

Helhetsbildet vi danner oss av en kommune er basert kunnskap og erfaringer vi har fått gjennom analyser, statistikk, tilsyn med kommunale tjenester, eventuelle klagesaker vi har behandlet og kommunale plan- og styringsdokument. Kommunebildet danner grunnlaget for dialogen vi har med kommunen.

Norske kommuner har mange oppgaver. Verktøyet vårt er begrenset til å gjelde tjenester og samfunnsoppdrag som vi følger opp. 

Statsforvalteren får sine oppgaver fra en rekke departement, direktorat og tilsyn. Vi får gjerne signal om hva vi skal legge vekt på i dialogen med kommunene.

Alle kan se kommunebildet

Kommunebildet er tilgjengelig også for andre interesserte. For kommuneansatte og -politikere kan kommunebildet gi viktige signal om utfordringer det er viktig å ta tak i. 

Kommunebildet er et bilde av kommunen på et gitt tidspunkt. Verktøyet er ikke oppdatert for alle kommuner til enhver tid. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.