Tilsyn på barnehage- og skoleområdet

Oppdatert 20.12.2023

Barn, unge og voksne har rett på et godt, trygt og likeverdig tilbud når de går i barnehagen og på skolen. Et nasjonalt regelverk gir kommuner, barnehager og skoler en ramme for hvordan disse rettighetene skal sikres. Statsforvalterens tilsyn bidrar til å sikre at kommuner og fylkeskommunen oppfyller kravene i regelverket.

Selv om Statsforvalterens tilsyn retter seg mot skoleeier, er det som regel nødvendig å undersøke praksisen ved skolene.

Vi vurderer risikoen

I forkant av tilsyn gjør vi risikovurderinger for å velge ut kommuner, skoler, tidspunkt og tema for tilsyn. Det betyr at vi vurderer sannsynligheten for at det skjer brudd på regelverket og hvor alvorlige konsekvensene kan bli for dem som er berørt. Når tilsyn baserer seg på risikovurderinger, blir de mer treffsikre, og vi finner som regel brudd på regelverket når vi gjør tilsyn.

Ulike typer tilsyn

Det er flere måter å gjøre tilsyn på:

  • Statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet fører felles nasjonale tilsyn. I nasjonale tilsyn velges det ut felles temaer der vi undersøker praksisen i skoler og barnehager. Statsforvalteren gjør risikovurderinger for å velge ut hvilke kommuner og skoler som skal kontrolleres.
  • I egeninitierte tilsyn har vi større handlefrihet, og kan for eksempel kombinere deler av nasjonalt tilsyn, lage egne tilsynsopplegg og tilpasse tilsynet på bakgrunn av kunnskap om kommunen, barnehagen og skolen, eller en konkret hendelse.
  • Ved oppfølgingstilsyn kontrollerer vi om en tidligere tilsynskommune har gjennomført pålagte endringer eller har gått tilbake til en praksis som er i strid med regelverket.
  • Tilsyn kan være skriftlig eller stedlig. Ved skriftlig tilsyn gjør vi undersøkelser og vurderinger på bakgrunn av skriftlig dokumentasjon fra kommunen. Ved stedlige tilsyn blir den skriftlige dokumentasjonen supplert med intervju og/eller befaring. Vi kan gjennomføre møter og intervjuer stedlig eller digitalt.

Åpning av tilsyn

Vi sender et åpningsbrev til kommunen der vi informerer om tilsynet og ber om å få tilsendt dokumentasjon. Kommunen kan klage på pålegget om å sende inn dokumentasjon innen tre dager.

Vi skriver rapport

Vi skriver en foreløpig tilsynsrapport på bakgrunn av tilsendt dokumentasjon og eventuelt intervjuer. Kommunen kan kommentere og gi tilbakemelding på rapporten. Etter dette skriver vi en endelig tilsynsrapport.

Der vi avdekker brudd på regelverket etter foreløpig tilsynsrapport, vil kommunen i endelig tilsynsrapport få et pålegg om å endre praksis. Kommunen får en rimelig frist til å rette opp.

Tilsynsrapportene våre er offentlige og blir publisert i tilsynskalenderen vår, noen ganger også som en nyhetssak på nettsiden vår.

Hvem gjør hva i tilsynsarbeidet?

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for tilsyn med barnehager og skoler i Norge. Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med offentlige skoler. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å føre tilsyn med private skoler.

På barnehageområdet har vi tilsyn med kommunens ansvar som barnehagemyndighet. Vi kan i særlige tilfeller føre tilsyn med barnehager, men hovedregelen er at kommunen selv har ansvar for å kontrollere at både kommunale og private barnehager følger regelverket.

Utdanningsdirektoratet setter rammer for, og koordinerer statsforvalterenes tilsynsarbeid. Direktoratet stiller krav til omfang og hvordan tilsynene blir gjennomført.

Statsforvalteren samhandler med andre statlige tilsynsorganer og revisjoner slik at ikke tilsynsbelastningen blir for stor på den enkelte kommune.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.