Læringsnettverk for barnevernstjenestene

Oppdatert 08.04.2024

Læringsnettverk skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Et læringsnettverk består av flere kommuner som på tvers av kommunegrenser danner fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

Målgruppen for kommunale læringsnettverk er kommuneledelse, ledelsen og ansatte i barnevernstjenestene i samarbeid med Statsforvalteren.

Stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt

Læringsnettverkene kan søke Statsforvalteren om stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter. Midlene kan blant annet brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til utviklingsarbeid. Dette kan for eksempel være utgifter til prosjektledelse eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljøer som kan bistå med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.

Bufdir har utarbeidet retningslinjer som nærmere angir forventninger til arbeidet i læringsnettverkene og som også gir føringer for tildeling av stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter.

Læringsnettverkene kan dessuten søke om stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt som tar sikte på å styrke kommunalt fosterhjemsarbeid. Du finner mer informasjon om dette og om hvordan nettverkene kan søke om stimuleringsmidler i retningslinjene:

Læringsnettverk som søker om tilskudd, må legge ved en prosjektplan. Her finner du digitalt søknadsskjema og mal for prosjektplan

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.