Har du tapt husdyr til rovvilt i 2019?

Når gaupe, jerv, brunbjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeieren rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader er 1. november.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.10.2019

Søknad som gjelder erstatning for sau må legges inn i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter - se direkte lenke til høyre på denne siden. 

Overhold fristen!  

Søknadsfristen må overholdes, og det er søkers eget ansvar å søke innen fristen. Ved behov må eventuell forsinket søknad avtales med Fylkesmannen innen fristen. Selv om en rovviltkontakt har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Der søknader eventuelt sendes/leveres via kommunen, må kommunen sørge for at Fylkesmannen mottar disse innen fristen.

Hva kan erstattes?

Alle tap av husdyr erstattes fullt ut når det er ført bevis for at det er fredet rovvilt som har gjort skaden. Alle kadaver som Statens naturoppsyn har «antatt» eller «dokumentert» at er tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret. 

Det kan også gis erstatning dersom det er sannsynliggjort at det er fredet rovvilt som er årsak til skaden.

Liste over hele besetningen må med

For å få erstatning må søknaden inneholde nødvendige opplysninger. Som
vedlegg til søknaden skal det gis opplysninger om data over alle dyr i besetningen på individnivå. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over alle tapte dyr, skade-/dødsårsak, herunder sykdomstilfeller.

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Fylkesmannen umiddelbart. Det er da viktig at ID-ene til dyrene som er kommet til rette fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal avkortes eller bortfalle.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.