Ber alle som jobber med barn om hjelp

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge er det en risiko å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, utsatt for trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap eller andre former for vold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.05.2019

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er svært alvorlig for dem som rammes av dette. Å bekjempe dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. Tjenestene for barn og unge i kommuner og fylkeskommuner har en viktig forebyggende rolle.

Barns rett til medvirkning

Barn over 12 år skal samtykke til å flytte eller ha opphold i utlandet, dersom ikke minst en av foreldrene med foreldreansvar er sammen med barnet, jf. Lov om barn og foreldre §§ 40 tredje ledd og 41 siste ledd. Det vises til barnekonvensjonen art. 12 som bestemmer at et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og at deres mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.

Når det gjelder barn som reiser til utlandet, er det først og fremst foreldre som har ansvar for at barnets rettigheter på dette punktet ivaretas. Det er imidlertid viktig at hjelpeapparatet kan veilede barn om deres rettigheter ved behov.

Les mer om beredskap før sommeren i brevet fra kunnskapsministeren og barne- og familieministeren.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.