Gledelig miljøbedring i asfaltbransjen

Resultater fra Fylkesmannens kontroller viser en betydelig forbedring av miljøtilstanden i asfaltbransjen siden forrige kontroll. Samtidig er det fremdeles behov for oppfølging.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.10.2017

Asfaltverkene bruker kjemikalier og i driften oppstår det også farlig avfall.  Kjemikalier og avfall må håndteres på en forsvarlig måte for å hindre at farlige stoffer kommer ut i miljøet og forurenser vann og grunn.

I år har denne bransjen vært under miljølupen i en landsdekkende aksjon. Aksjonen var en oppfølging av tilsvarende aksjon i 2011, og omfattet både stasjonære og mobile asfaltverk. Bare Fylkesmannen i Oslo og Akershus besøkte syv asfaltverk i løpet av mai 2017.

Formålet med aksjonen

Formålet var å bidra til at virksomhetene følger krav i tillatelser og forurensningsforskriftens kapittel 24, og å se om det hadde vært en forbedring i bransjen siden aksjonen i 2011.

Aksjonen hadde også mål om å:

  • Avdekke problematiske miljøforhold knyttet til utslipp til luft og vann, støy og håndtering av kjemikalier og avfall
  • Bidra til økt kunnskap hos virksomhetene om regelverket og konsekvensene for miljøet av egen drift
  • Sikre lik praksis i håndtering av bransjen fylkesvis

Resultat fra kontrollene

Kontrollene fra årets aksjon viste en betydelig forbedring i miljøtilstanden og etterlevelse av regelverket i bransjen. Samtidig ble det også funnet mangler.

En oppsummering av aksjonen i våre fylker:

  • Alle de kontrollerte asfaltverkene gjorde regelmessige målinger av støvutslipp fra produksjonen.
  • Alle de kontrollert asfaltverkene, unntatt ett, gjorde støymålinger.
  • Ett asfaltverk manglet tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen.
  • Det var betydelig forbedring når det gjaldt lagring av kjemikalier og farlig avfall. Likevel var det fortsatt halvparten av de kontrollerte virksomhetene som ikke hadde gode nok rutiner som sikret riktig levering og deklarering av farlig avfall.
  • Alle de kontrollerte asfaltverkene hadde gjort en miljørisikovurdering og risikovurdert fare for forurensning til ytre miljø. Mange av miljørisikovurderingene var dessverre mangelfulle, og de fleste asfaltverkene hadde ikke vurdert om de deler av ytre miljø som kan bli berørt av en eventuell forurensning, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet).

Oppfølging

Fylkesmannen vil følge opp asfaltverkene ved å kontrollere at brudd på regelverket blir utbedret og vi vil gjennomføre nye tilsyn ved behov.