Nye retningslinjer for dekning av advokaters reise i saker som gjelder enslig mindreårige asylsøkere

Statens sivilrettsforvaltning informerer om at praksis for dekning av reisefravær og reiseutgifter til advokat i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere er endret, med virkning fra 1. februar 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.03.2016

Endringen innebærer at advokaters reiseutgifter som påløper i forbindelse med et møte med en enslig mindreårig asylsøker som hovedregel ikke skal dekkes. Unntak kan være aktuelt når det på grunn av klientens fysiske eller psykiske tilstand ikke er mulig å kommunisere på telefon, videolink e.l. Statens sivilrettsforvaltning understreker imidlertid at dette er ment som en snever unntaksbestemmelse, og at det kun helt unntaksvis vil være aktuelt å dekke advokatens reiseutgifter. Det forutsettes i så fall at advokaten dokumenterer klientens helsemessige situasjon.

Statens sivilrettsforvaltning har bedt UDI om at de nye retningslinjene tas inn i rundskriv RS 2010-074 som gjelder informasjon, veiledning og fritt rettsråd, samt tildeling av advokat i asylsaker.

Les brevet fra Statens sivilrettsforvaltning til fylkesmannsembetene her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.