Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Kommunene får hvert år statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Det er likevel variasjoner i om kommunene holder barnetrygden utenfor eller ikke ved beregningen av stønad til barnefamilier.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.08.2015

Fylkesmannen i Hordaland har bedt departementet presisere hvordan kommunene skal behandle barnetrygden. Ifølge kommunenes rapportering gjennom KOSTRA regner flertallet av kommunene barnetrygden som inntekt ved utmåling av økonomisk stønad, mens noen kommuner holder barnetrygden utenfor.

Departementet er klar over at det er ulik praksis i kommunene når det gjelder vurderingen av om barnetrygd holdes utenfor eller ikke ved vurdering av stønad til livsopphold for barn i familier som mottar økonomisk stønad.

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV (økonomisk sosialhjelp) er en subsidiær og behovsprøvd ytelse. Lovens system er at alle inntekter skal tas hensyn til ved utmåling av stønad. Hvis barnetrygd medregnes fullt ut som inntekt i beregningen av økonomisk stønad, må det tilsvarende tas hensyn til utgifter knyttet til barnet på utgiftssiden. Kommunene må derfor, uavhengig av beregningsmåte, foreta en vurdering av hva som er et forsvarlig livsopphold i det enkelte tilfellet. Hvis tjenestemottaker har barn, skal det etter gjeldende regelverk tas særlige hensyn til deres behov i disse vurderingene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.