Bærekraftsmålene

Oppdatert 12.03.2024

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Statsforvalteren vektlegger bærekraftig utvikling i alt vi gjør.

Bærekraftsmålene gjelder alle land i verden, både rike og fattige. Målene har stor innvirkning på norsk politikk, både i kommuner, lokalsamfunn og nasjonalt. Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål lengre ned på siden.

Hva gjør Statsforvalteren?

Statsforvalteren bruker sin kunnskap om lokale og regionale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene i tråd med regjeringens politikk. 

  • Planlegging er et verktøy for å nå bærekraftsmålene. Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet bidrar vi til at kommunal og regional planlegging sikrer en bærekraftig utvikling.
  • Arbeidet med samfunnssikkerhet er viktig for flere av bærekraftsmålene. Det gjelder blant annet bekjempelse av klimaendringer, bevaring av økosystemtjenester, bygging av robust infrastruktur og fredelige og inkluderende samfunn. 
  • Flere av bærekraftsmålene handler om klima og miljø, som er et viktig ansvarsområde for oss.
  • Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens oppdaterte jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål blir fulgt opp, og legge til rette for at reindriftsinteressene ivaretas i planprosesser og utbyggingssaker.
  • Vi følger etableringen av nye virksomheter som følge av det grønne skiftet og behovet for nye energiformer som for eksempel batterifabrikker og hydrogenfabrikker.
  • Vi samarbeider med andre aktører om strategien «Alle trenger et trygt hjem». Arbeidet bygger på bærekraftsmålene og den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk.