Justis- og vergemålsavdelingen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.01.2015

Avdelingen har ansvaret for forvaltningsoppgaver innen flere sentrale lovområder. Vi behandler klagesaker og gir veiledning til kommunene i plan- og bygningsloven, offentleglova, kommuneloven og en rekke andre lover og forskrifter. Foruten å utgjøre en viktig rettssikkerhetsgaranti for den enkelte klager, bidrar Fylkesmannens klagebehandling innenfor plan- og bygningsrettens område til å sikre at vedtatte arealplaner og lovfestede hensyn blir fulgt. Fylkesmannen har videre myndighet til å foreta legalitetskontroll med kommunestyrevedtak. Fylkesmannens behandling av klager over innsynsnekt i det offentliges dokumenter er dessuten en viktig garanti for demokratisk kontroll med offentlige organer.

Vi behandler også søknader om fri rettshjelp, søknader om separasjon og skilsmisse, og søknader om askespredning. Avdelingen behandler saker etter lov om «trudomssamfunn og ymist anna», herunder utbetaling av tilskudd til tros og livssynssamfunn. Avdelingen behandler enkelte saker etter gravferdsloven.

Fra 1. juli 2013 er Fylkesmannen lokal vergemålsmyndighet (førsteinstans). Tidligere ordning med kommunale overformynderier bortfaller. Hovedoppgaver er opprettelse av vergemål og oppnevning, opplæring og oppfølging av verger.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.