Utlevering av pasientjournal fra Alero tannhelsesenter

Statsforvalteren i Agder viser til tidligere informasjonsskriv og Agder tingretts kjennelse fra 11.07.2023 om åpning av konkurs i selskapene Alero Helse AS, Alero Hunsøya Tannhelsesenter AS, Alero Tannhelsesenter AS, Alero Fagerholt Tannhelsesenter AS og Tannlege Erik Pedersen AS.

Publisert 12.07.2023, Sist endret 21.07.2023

Det er advokat Kai Knudsen fra Advokatfirma Wigemyr & Co som er oppnevnt som bobestyrer i alle selskapene. 

I tråd med pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. helsepersonelloven § 41 har pasienter rett til innsyn i og kopi av journalen. Ved opphør av virksomhet skal journaler overføres til ny virksomhet eller til Helsearkivet, jf. helsepersonelloven § 45, jf. pasientjournalloven § 24 og pasientjournalforskriften § 17.

Statsforvalteren er kjent med at tannleger ikke ønsker å ta imot nye pasienter uten å samtidig få tilgang til journal, og ettersom tida går kan dette oppleves utfordrende for den videre behandlingen og resultat av allerede gjennomført behandling.

Statsforvalteren i Agder har ikke mulighet til å hente ut journal til pasientene. Pasienter kan ev. selv ta kontakt med sin tidligere tannlege, og ev. be om en ny time for behandling i den virksomhet som tannlegen nå ev. er tilknyttet. 

Bobestyrer arbeider nå for å skaffe seg oversikt over boene og har informert Statsforvalteren om at pasientjournalene er opplyst å være forsvarlig sikret hos tjenesteleverandør. Bobestyrer har ikke tilgang til journaler eller andre pasientopplysninger. 

Det er inntil videre ikke mulig å få tilgang til pasientjournalene eller materiell/avstøpninger ol, men dersom andre selskaper overtar en eller flere av virksomhetene så kan en igjen få tilgang til disse i den nye virksomheten. Journaler til pasienter som ev. ikke blir, eller ikke ønsker å bli overført til ny virksomhet, vil etter hvert blir overført til Helsearkivet, eller kan få overført journalen til ny behandler.

For spørsmål som gjelder refusjon kan Helfo kontaktes når pasient er overført til ny virksomhet/tannlege, den enkelte må selv ev. ta kontakt med og foreta overgang til ny tannlege mm. Når det gjelder behandling som er forhåndsbetalt, men enda ikke sluttført, kan krav sendes på epost post@wigemyr.no for registrering.