Igjenfylling av Krokvann i Vennesla kommune

Høringsfrist:
25. juni 2024 23:59

Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad om igjenfylling av Krokvann i Vennesla kommune. Formålet med tiltaket er å opparbeide industritomt for datasenter. N01 Real Estate AS er tiltakshaver. 

Publisert 28.05.2024

Magna Prosjekt Sør AS søker på vegne av N01 Real Estate AS om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle igjen Krokvann i Vennesla kommune. Formålet med tiltaket er å opparbeide industritomt for datasenter.

Ifølge søknaden skal det fylles ut ca. 60 700 m3 lokalt sprengte steinmasser. Vannstanden skal senkes gradvis og dammen fjernes før man starter utfylling av stein. Bunnmassene skal fortrenges og ligge mellom sprengsteinen. Det vil vurderes om noe av massene kan gjenbrukes i skråningen eller skal leveres til deponi. Det skal tas prøver av massene. Som avbøtende tiltak foreslås det i søknaden å bruke siltgardin for å redusere partikkelspredning ut av vannet.

Du finner søknaden med vedlegg til høyre på denne siden.

Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknaden om igjenfylling av Krokvann i Vennesla kommune etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Vi ber om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Frist for kommentarer til søknaden er 25.06.2024. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnr. 2024/3580.