Utfylling i Gillsvann i Kristiansand kommune

Høringsfrist:
22. mai 2024 23:59

Kristiansand Kajakklubb søker om tillatelse til å fylle ut 1000 m3 sprengstein i Gillsvann i forbindelse med etablering av ny brygge.

Publisert 17.04.2024

Tiltakets lokalitet er ved gnr./bnr. 37/371 i Kristiansand kommune. Anslått areal som vil bli berørt av tiltaket er ca. 150 m2. Utfyllingen skal skje fra land ved bruk av lastebil og gravemaskin.

Sedimentanalyser fra det aktuelle området viser at sedimentene er forurenset i henhold til gjeldende klassifisering for sediment.

Gillsvann er en kalksjø med forekomst av flere sorter rødlistede kransalger. Innsjøen er vurdert som «svært viktig» i Miljødirektoratets naturbase.

Frist for kommentarer til søknaden er 22.05.2024. Du kan sende eventuelle merknader til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk kommentarer med saksnr. 2023/9391.