Totalrevidering av utslippstillatelse til pukkverksdrift

Høringsfrist:
12. april 2024 23:59

Repstad anlegg AS har søkt statsforvalteren om revidering av gjeldende tillatelse etter forurensningsloven til pukkverksdrift på Klodeborg i Arendal kommune. Søknaden omfatter utslipp fra pukkverksdrift og mottak og behandling av rene masser.

Publisert 11.03.2024

Det har pågått pukkverksdrift på Klodeborg i mange år. Gjeldende tillatelse etter forurensningsloven ble gitt til Aust-Agder jernmalmgruber AS 30.06.2009. Bedriften gikk konkurs i 2023, og Repstad anlegg AS kjøpte konkursboet i juni 2023. Repstad anlegg AS søker nå om å få overført tillatelsen. I tillegg er den gjeldende tillatelsen mer enn ti år gammel og bør totalrevideres etter forurensningsloven § 18 tredje ledd.

Repstad anlegg AS søker om å fortsette eksisterende drift (sprengning, knusing og behandling av stein for videre salg). I tillegg skal det tilrettelegges for gjenvinning av rene masser som jord, asfalt og betong.

Du finner søknaden til høyre på denne siden.

Frist for kommentarer til søknaden er 12.04.2024. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnr. 2024/1670.