Lista biogass AS - etablering av biogassanlegg på Lista

Høringsfrist:
15. april 2024 23:59

Lista biogass AS søker om tillatelse til å etablere og drifte biogassanlegg på gnr./bnr. 93/1 i Farsund kommune. Anlegget skal ta imot flere typer avfall (substrat) for å produsere oppgradert flytende biometan og oppgradert flytende karbondioksid.

Publisert 12.03.2024

Lista biogass AS søker om å ta imot gjødsel, fiskeslam, fiskeensilasje, glykol og frityrolje/fett fra fettutskillere, totalt 150 250 tonn avfall per år. Ifølge søknaden vil anlegget ha separate mottakstanker for ulike substrattyper. Lasting og lossing av substrat vil foregå innendørs i prosessbygget. Biogass som dannes, skal samles og renses i et oppgraderingsanlegg. Biorest som er igjen etter biogassproduksjonen, skal brukes som gjødsel og leveres til hovedsakelig lokale bønder i Listaregionen.

Den omsøkte behandlingskapasiteten (den totale mengden avfall anlegget kan behandle) til biogassanlegget medfører at virksomheten er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED). For virksomheten til Lista biogass AS gjelder forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I punkt 5.3 b (biologisk avfallsbehandling).

Det er i søknaden redegjort potensielle luktutfordringer og foreslått løsninger for lukthåndtering. Videre er det utarbeidet en miljørisikovurdering og støyvurdering. Vi viser til søknaden i sin helhet.

Vi gjør oppmerksom på at etter ønske fra søker er det i vedlegget om luktreduksjon sladdet navn på referanseanlegg og kommune der referanseanleggene er lokalisert.

Frist for kommentarer til søknaden er 15.04.2024. Du kan sende eventuelle merknader til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk eventuelle kommentarer med saksnr. 2023/9588.