Utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl - Agder

Høringsfrist:
1. november 2023 23.59

Statsforvalteren ber om synspunkter på utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl i Agder og på samordning av ferdselsforbudet med de andre fylkene langs Skagerrak og Oslofjorden. Frist for høringsuttalelser er 1. november 2023.

Publisert 15.09.2023

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt statsforvalterne i Agder, Oslo og Viken samt Vestfold og Telemark i oppdrag å vurdere behovet for å endre på periodene med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og andre verneområder med formål spesielt for ivaretagelse av sjøfugler. Prosessen skal eventuelt lede til en tilråding om endring av verneforskriftene for disse verneområdene.

Bakgrunn

Bakgrunnen for oppdraget er flerdelt, men hovedårsaken er at flere sjøfuglarter sliter med å opprettholde bestandene, samtidig som det for mange arter er påvist kritisk nedgang i bestandsstørrelsen. Vi ser også at flere arter ikke har flyvedyktige unger når dagens ferdselsforbud oppheves (16. juli).

Sentrale spørsmål under høringen

Statsforvalteren vil særlig be om synspunkter på:

  • Ferdselsforbud i sjøfuglreservater og andre vernesoner hvor formålet er å ivareta sjøfugl. Utvidelse fra dagens forbud f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli til ny periode: f.o.m. 15. mars t.o.m. 15. august.
  • Samordning av ferdselsforbudet langs kysten i Skagerrak, for å forenkle regelverket (Oslo-Viken, Vestfold-Telemark samt Agder).

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene bes utføres mest mulig konkret og begrunnes, gjerne med forslag til justeringer. Eventuelle konflikter bør belyses grundig. Høringsfrist er 1. november 2023

Høringsbrevet sendes til grunneiere, kommuner, aktuelle organisasjoner og etater. Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget samt andre vurderinger av forslaget.

Synspunkter og innspill sendes til Statsforvalteren i Agders postmottak per brev eller som e-post til: sfagpost@statsforvalteren.no.

Videre arbeid etter høringen

Statsforvalteren i Agder vil etter høringen vurdere innkomne uttalelser, og på denne bakgrunn utarbeide en tilråding til Miljødirektoratet for videre behandling.

Oslo og Viken samt Vestfold og Telemark har tilsvarende høring.