Høring - forslag til verneplan for opprettelse av syv nye naturreservat og fire utvidelser av eksisterende naturreservater i Agder

Høringsfrist:
30. september 2023 23.59
Fra området som er foreslått som Skorsfjell naturreservat
Fra området som er foreslått som Skorsfjell naturreservat

I tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren i Agder ut forslag til verneplan for opprettelse av syv nye naturreservat og fire utvidelser av eksisterende naturreservater i Agder ut på offentlig høring.

Publisert 21.07.2023

Verneforslagene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Ordningen innebærer at skogeierne tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til vernekart med avgrensning for naturreservatet samt verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier og forslag til verneforskrift finner du i menyen på høyre side.

Verneverdiene i de foreslåtte nye verneområdene er knyttet til bekkekløfter og skogtyper som rik edelløvskog, herunder den rødlistede skogtypen lågurtedelløvskog og rasmark-lindeskog samt gammel eikeskog og gammel lavlandsblandingsskog. Mere detaljert informasjon finnes i høringsdokumentet. Grunnleggende informasjon om verneforslagene finnes i tabellen under.

Naturreservat Kommune Areal daa (utvidelse) Areal daa (totalt)
Morkheia Gjerstad   1028
Skorsfjell Bygland   376
Ruafjødd og Veiådalen Valle   2717
Einfasura Hægebostad   374
Revsdalen Lindesnes   312
Helvedesdalen Lindesnes   51
Steinsfjell Lyngdal   462
Heddeviksfjell (utvidelse) Bygland 158 593
Nedre Timenes (utvidelse) Kristiansand 24 1880
Urdvatn og Kallingshei (utvidelse) Åmli 445 34 419
Skiftenes (utvidelse) Grimstad 541 1251

 

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no innen 30. septmeber 2023. Vi ber om at du merker innspillet ditt med vårt arkivsaksnummer 2021/8464.

Edelløvskog i området som er foreslått som Steinsfjell naturreservat
Edelløvskog i området som er foreslått som Steinsfjell naturreservat