Sørlandschips AS søker om tillatelse etter forurensningsloven

Høringsfrist:
18. august 2023 23.59

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Sørlandschips AS om utslippstillatelse etter forurensningsloven for deres virksomhet ved gnr./bnr. 575/527 i Kristiansand kommune.  

Høringsfristen er 18. august 2023. 

Publisert 27.06.2023

Sørlandschips AS produserer potetchips og nøtter på Mjåvann industriområde hvor virksomheten har holdt til siden 2016. Næringsmiddelindustri, herunder bearbeiding og konservering av potet og nøtter, kan ha utslipp av bl.a. organisk stoff, fett/matolje og rengjøringskjemikalier. Slike utslipp kan påvirke vannforekomster og drift ved kommunale avløpsanlegg.

I forbindelse med tilsyn som Statsforvalteren (daværende Fylkesmannen) gjennomførte hos Sørlandschips i 2018 ble virksomheten pålagt å gjennomføre en kartlegging av sitt utslipp til vann (mengder og innhold). Kartleggingen skulle bl.a. ligge til grunn for å vurdere behovet for å regulere virksomheten gjennom en utslippstillatelse etter forurensningsloven. Med bakgrunn i den gjennomførte kartleggingen og utfyllende analyser ba Statsforvalteren i begynnelsen av 2023 virksomheten om å søke om en utslippstillatelse. Vurderingen om behov for tillatelse er også begrunnet med at det de siste årene er blitt et økt fokus rettet mot utslipp fra både næringsmiddelindustri og fra kommunale avløpsrenseanlegg, som mange næringsmiddelvirksomheter fører sitt utslipp til.

Sørlandschips fører sitt utslipp til Høllen avløpsrenseanlegg i Kristiansand kommune, som har endelig utslippspunkt i kystvannsforekomsten Høllefjorden i Søgne. Før prosessavløpsvannet slippes til kommunalt nett blir det renset gjennom en slam- og fettutskiller hos virksomheten.

Du finner søknaden med vedlegg til høyre på denne siden. Vi ber om informasjon om forhold som kan være av relevans i vår vurdering av saken. Innspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no innen 18. august 2023. Saksnummeret er 2018/10679.