Søknad om tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet, E39 Mandalskrysset - Blørstad

Høringsfrist:
25. august 2023 23.59

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for utslipp i forbindelse med midlertidige anleggsarbeider fra arbeider med ny E39 mellom Mandalskrysset og Blørstad i Lindesnes kommune. Frist for merknader til søknaden er 25. august 2023. 

Publisert 10.07.2023

Anlegget vil bygges ut som en totalentreprise og omfatter 21 kilometer firefelts vei i dagsone, fire kilometer tunnel fordelt på tre tunneler og sju bruer. Anlegget omfatter også nødvendige anleggsveier og permanente masselagre. Byggingen er planlagt startet opp i løpet av andre halvår 2024, og anleggsperioden er forventet å vare i om lag tre år.

Utbyggingen vil via mindre vassdrag ha avrenning mot tre hovedvassdrag: Mandalselva, Ommundsvatn/Sjøllingstadbekken og Audna. Søknaden beskriver forventede utslipp til vann og luft i anleggsfasen, foreløpige resipientundersøkelser, sårbarhetsvurderinger og forurensningskilder. Videre inneholder søknaden forslag til opplegg for overvåkning i anleggsfasen, inkludert grenseverdier for suspendert stoff, olje og pH i vannforekomstene.
Du finner søknaden med vedlegg til høyre på denne siden. 

I henhold til forurensningsforskriften §§ 36-5 til 36-8 skal forurensningsmyndigheten sørge for at berørte parter og allmennheten gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes i saken. Søknaden med vedlegg legges derfor ut til høring i perioden 10. juli til 25. august 2023. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal, eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no