Forslag om vern av Kleppsfjellet og Slettafjellet naturreservat

Høringsfrist:
1. august 2023 23.59
Lungenever på eldre alm i  området som er foreslått vernet som Kleppsfjellet og Slettafjellet naturreservat
Lungenever på eldre alm i området som er foreslått vernet som Kleppsfjellet og Slettafjellet naturreservat Foto: Ellen Synnøve Paust, Statsforvalteren i Agder..

Det foreslåtte verneområdet er lavereliggende, og omfatter vern av rike typer gammel edelløvskog.

Publisert 16.05.2023

I tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren i Agder ut forslag til verneplan for opprettelse av Kleppsfjellet og Slettafjellet naturreservat i Hægebostad kommune ut på offentlig høring. Vern av det aktuelle skogområdet på vestsiden av Lygne, vil bidra med om lag 205 daa nytt vernet areal i Agder.

Verneforslaget har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Ordningen innebærer at skogeierne tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til vernekart med avgrensning for naturreservatet samt verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier og forslag til verneforskrift finner du i menyen på høyre side.

Verneverdier

Vegetasjonen i det foreslåtte naturreservatet er variert, og spenner fra fattig blåbærskog til rikere lågurtskog og alm-lindeskog. I de rikere områdene er vanligste treslag lind, spisslønn, selje og osp. Enkelte steder er det også innslag av hasselkratt.

Samlet sett er skogen i området påvirket av menneskelig aktivitet, og er derfor relativt ung enkelte steder. Skogens ganske unge alder innebærer at det finnes relativt sparsomt med gamle trær i området. Andelen død ved som er sterkt nedbrutt er følgelig også ganske lav.

De største vernekvalitetene i området er knyttet til forekomstene av rik lågurt-edelløvskog samt den trua naturtypen frisk-rik edelløvskog (NT) som også omfatter et større kjerneområde med eldre alm-lindeskog. Det foreslåtte verneområdet er vurdert som et verneverdig område med regional verdi (**).

Mangeloppfyllelse

Verneområdet vil bidra til å fange opp generelle mangler i skogvernet i Norge for lavereliggende skog og skog på høy bonitet. Videre oppfyller områdene kravene til vern av prioriterte skogtyper i Agder; som gammel og rik edelløvskog av typen alm-lindeskog. Det inngår også arealer med den trua skogtypen frisk-rik edelløvskog i foreslått naturreservat.

Utover manglene nevnt over, vil Kleppsfjellet og Slettafjellet naturreservat fange opp mindre arealer med ospedominert skog og gammel eikeskog

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no innen 1. august 2023. Vi ber om at du merker innspillet ditt med vårt arkivsaksnummer 2021/8464.