Søknad om utfylling i sjø ved Kjeholmen

Høringsfrist:
14. april 2023 23.59

Dagfin Skaar AS søker på vegne av Everfuel Greenstat Production 1 AS om tillatelse til å fylle ut ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 14/2 og 14/13 i Kristiansand kommune. Frist for innspill er 14.04.2023. 

Publisert 15.03.2023

Det planlegges å sprenge en fjellknaus på tilgrensende eiendom gnr./bnr. 14/13 og bruke utsprengte masser til utfyllingen. Massene skal fylles ut fra land, men det kan også være aktuelt å fylle ut fra lekter. Formålet med utfyllingen er å tilrettelegge for hydrogenproduksjonsanlegg, og utfylling i sjø skal ifølge søknaden klargjøre for ny mulig kaifront.

Sedimentundersøkelsen gjennomført i forbindelse med det omsøkte tiltaket viser at sedimentene i og utenfor tiltaksområdet er forurenset med bl.a. flere metaller, flere polysykliske aromatiske hydrokarboner og tributyltinn. Videre viser undersøkelsen at sedimentene inneholder mye fine partikler. Det er derfor en risiko for at forurensning spres under tiltaksgjennomføring. I søknaden foreslår Dagfin Skaar AS å bruke siltgardin ved utfylling i de grunne områdene nærmest land.

Du kan lese søknaden og vedlegg til den til høyre på denne siden.

Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknaden om utfylling i sjø etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Det kan settes vilkår til en tillatelse, jf. forurensningsloven § 16.

Frist for kommentarer til søknaden er 14.04.2023. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren iAgder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnr. 2023/1899.