Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket

Høringsfrist:
12. mars 2023 23.59
Sone for pollinerende insekter, Landvik, Grimstad. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

Statsforvalteren er i ferd med å utarbeide nytt regionalt miljøprogram for perioden 2023–2026. Forslag til forskrift og program er på høring. 

Publisert 17.01.2023

Høringsfristen for både forskriften og programmet er 12. mars 2023.

Formålet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, jord og jordhelse, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet samt å redusere bruken av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Forslaget til ny forskrift er basert på forskriftsmal fra Landbruksdirektoratet, og valg av tiltak er gjort i samarbeid med strategigruppa for RMP og prosess med kommunene og andre.

Det er lagt opp til omfattende endringer i forhold til forrige programperiode. I samarbeid med strategigruppa er vi enig om at vi går mot en ny tid med behov for enda mer målretta tiltak – for eksempel innen forurensning og klima samt økt satsing på biologisk mangold. Vi ønsker å bruke vesentlig mindre midler til noen kulturlandskapstiltak som er lite målrettede - i kommende 4-årsperiode.

De viktigste endringene i forskriftsutkastet

Kulturlandskap

 • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark
  • Uforandret i 2023, men skal fases ut i løpet av programperioden.
 • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark
  • Utgår fra 2023
 • Slått av verdifulle jordbrukslandskap
  • Utgår fra 2023

Biologisk mangfold

 • Soner for pollinerende insekter
  • Tilskudd til bruk regionale frøblandinger på jordbruksareal og tilgrensende areal
  • Kombinasjon med grasdekt kantsone i åker utgår
 • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl
  • Innfører for vipe

Kulturminner og kulturmiljøer

 • Besøksseter
  • Innfører
 • Skjøtsel av bakkemurer og buveier
  • Er flyttet til samme paragraf

Friluftsliv

 • Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet
  • Utgår fra 2023

Avrenning til vann

 • Prioriterte områder er endret (kommer på høring sammen med programmet)

Utslipp til luft

 • Spredning av all husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen
  • Innfører fra 2023, erstatter Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding, flere tiltaksklasser
  • Skjerpet krav om at all husdyrgjødsel skal spres innen spredefristen
  • Spredefristen er endret til 20. august (fra 1. september)
 • Nedlegging av husdyrgjødsel og Nedfelling av husdyrgjødsel
  • Her er det gjort viktige endringer (flere tiltaksklasser)
  • Spredefristen er endret til 20. august (fra 1. september)

Jord og jordhelse (nytt miljøtema)

 • Fangvekster sådd etter høsting
  • Lemping av vilkår
  • Flyttet fra Avrenning til vann
 • Kantsone i eng
  • Innfører fra 2023
 • Fangvekst med høy diversitet
  • Innfører fra 2023

Innspill sendes til

Statsforvalteren i Agder,
e-postadresse: sfagpost@statsforvalteren.no  
Postadresse: Pb. 504, 4804 Arendal
Merk innspillet "sak 22/7396".

Strategigruppa RMP Agder

Knut Erik Ulltveit, Agder bondelag
Kjell Magne Larsen, Bonde- og småbrukarlaget i Agderfylkene
Svein Lysestøl, NLR Agder
Berit Egeli, Agder fylkeskommune
Ann Elin Teksdal, representerer kommunene i rulleringen
Solfrid Mygland, Statsforvalteren i Agder, landbruksavdelingen
Ellen Eskeland, Statsforvalteren i Agder, landbruksavdelingen