Hennig-Olsen Is AS søker om endring av tillatelse

Høringsfrist:
24. februar 2023 23.59

Statsforvalteren har mottatt søknad om endring av Hennig-Olsen Is AS sin utslippstillatelse etter forurensningsloven til produksjon av iskrem i Kristiansand kommune. Høringsfristen er 24. februar 2023. 

Publisert 24.01.2023

Hennig-Olsen Is AS (heretter Hennig-Olsen) har utslippstillatelse fra Statsforvalteren, daværende Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, fra 2017. Tillatelsen stiller bl.a. krav til at utslipp skal føres til Hannevikbukta (Kristiansandsfjorden). Virksomheten har fra 2018 til 2020 hatt store utfordringer med sitt renseanlegg, som til slutt medførte at alt prosessavløpsvann fra virksomheten er blitt ledet til kommunalt avløpsrenseanlegg (Bredalsholmen) siden januar 2020. Det foreligger en påslippstillatelse fra Kristiansand kommune fra november 2014. 

Hennig-Olsen har startet prosjektering av nytt renseanlegg, og søker i den anledning om endring av sin utslippstillatelse. Det søkes om midlertidig lemping av grenseverdier i en periode på fem år, herunder avløpsmengder (m3/døgn), totalt utslipp av ulike avløpskomponenter (kg/år) og temperatur på avløpsvannet. Virksomheten ønsker å slippe prosessavløpsvann til kommunalt renseanlegg i byggings- og innkjøringsfasen for nytt renseanlegg, og deretter ha utslipp til Hannevikbukta tilsvarende dagens tillatelse. Hennig-Olsen skriver likevel i søknaden at de ønsker en permanent reserveløsning hvor de har mulighet for å slippe på en begrenset mengde prosessavløpsvann til kommunalt nett i tilfeller med høy organisk belastning som medfører at eget renseanlegg ikke har kapasitet til å rense alt avløpsvannet tilstrekkelig.

Hennig-Olsen har en produksjonskapasitet som gjør at virksomheten er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og BAT (beste tilgjengelige teknikker) for næringsmiddelindustri. Direktivet regulerer utslipp gjennom beskrivelse av beste tilgjengelige teknikker og bindende utslippsgrenser (BAT-AEL). Hennig-Olsen har gjort en vurdering av aktuelle BAT-konklusjoner.  

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Vi ber om informasjon om forhold som kan være av relevans i vår vurdering av saken. Innspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no innen 24. februar 2023. Saksnummeret er 2017/2600.