Høring: Utfylling i sjø ved Fluet brygge

Høringsfrist:
28. november 2022 23.59

Statsforvalteren har mottatt søknad om utfylling av syredannende steinmasser i sjø ved Fluet brygge i Arendal kommune. Høringsfristen er 28. november 2022. 

Publisert 31.10.2022

Fluet brygge AS søker om tillatelse til å fylle ut ca. 22 000 m3 masser, herunder ca. 13 000 m3 syredannende steinmasser og 9 000 m3 rene tildekkingsmasser, i sjø. Syredannende steinmasser skal legges ut til kote -3, mens rene masser skal legges ut fra kote -3 og opp til vannoverflaten. Tiltaksområdet ligger ved Fluet brygge (gnr./bnr. 507/668) i Arendal kommune. Utfyllingen er en del av et større utbyggingsprosjekt. Formålet med utfyllingen er ifølge søknaden å utvide landområdet ut mot planlagt bryggeanlegg i forkant av utbyggingsområdet. Det er beregnet at den omsøkte utfyllingen vil berøre et sjøbunnsareal på 4 600 m2. 

Du finner høringsbrevet, søknaden og vedlegg til den til høyre på denne siden.

Frist for kommentarer til søknaden er 28. november 2022. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk ev. kommentarer med saksnr. 2022/7295.