Høring - søknad om tillatelse til avfallsanlegg på Tonstad

Høringsfrist:
21. oktober 2022 23.59

IRS Miljø IKS søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven for avfallsanlegg på Tonstad i Sirdal kommune (gnr./bnr. 36/1). Frist for innspill er 21.10.2022. 

Publisert 16.09.2022

Anlegget skal motta og mellomlagre ordinært og farlig avfall fra husholdninger og næring. Det skal ikke mottas våtorganisk avfall (slam/matavfall). Innlevert avfall skal plasseres direkte i tette konteinere under tak, og det vil ikke være noen sortering, kverning eller omlasting ved anlegget. Fulle konteinere fraktes til IRS Miljø IKS sitt hovedanlegg i Flekkefjord for videre håndtering. I tillegg vil det være eget rom for EE-avfall/batterier og lukket konteiner for oppbevaring av farlig avfall i tette beholdere. Omsøkte avfallstyper og -mengder fremgår av søknadens vedlegg nr. 7. 

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om relevante forhold ved vurdering av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt. Frist for innspill er 21.10.2022, og eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk innspill med saksnummer 2022/7614. 

Høringsfrist:
21. oktober 2022 23.59

Kontaktpersoner