Olashei naturreservat - oppstart av arbeid med besøksstrategi og forvaltningsplan

Høringsfrist:
1. september 2022 23.59

Statsforvalteren i Agder melder med dette oppstart av forvaltningsplanarbeid for Olashei naturreservat i Lillesand kommune.

Publisert 04.07.2022

Bakgrunn

Olashei naturreservat er fredet i medhold av lov om naturvern ved kgl.res. av 9. juli 1993. Formålet med fredningen er å bevare et barskogområde med et uberørt preg og der fattig furuskog dominerer. Mye av barskogen er eikeinnblandet. Den artsfattige floraen har flere oseaniske arter som er viktige og preger særlig de glisne furuskogbestandene. Det egner seg også som referanseområde for lokale påvirkninger av sur nedbør. Utover verneverdiene er naturreservatet også mye brukt til friluftsliv.

Nåværende forvaltningsplan for reservatet er fra 1999 og har behov for revidering opp mot nye forvaltningsproblemstillinger og eventuelle skjøtselsbehov. Etter nye retningslinjer fra Miljødirektoratet, lages det samtidig en besøksstrategi for verneområdet.

Formål og rammer for arbeidet

Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet. Den skal gi konkrete retningslinjer og en tiltaksplan for skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Formålet med planen er å opprettholde og fremme verneverdiene og -formålet. Videre skal forvaltningsplanen avklare forholdet til andre interesser i området. Den er ikke et juridisk bindende dokument, da det er bestemmelsene i verneforskriften som gjelder for verneområdet. Men retningslinjer og annen informasjon i forvaltningsplanen kan utdype hvordan vernebestemmelsene blir brukt i forvaltningen.

Som en integrert del av forvaltningsplanarbeidet vil det også bli utarbeidet en besøksstrategi for naturreservatet. Besøksstrategien vil kunne åpne for at det kan lages informasjonstavler og legges til rette for besøkende til området.

Planprosess – vi ønsker innspill

Statsforvalteren ønsker innspill på temaer og brukerinteresser som bør tas med i planarbeidet. Arild R Syvertsen (Assil AS) er engasjert til å utarbeide planen. Han kan kontaktes for mer informasjon på mobil nr. 905 67 414 eller epost: ari-syv@online.no

Eventuelle innspill til oppstart av forvaltningsplanarbeidet sendes til Statsforvalteren i Agder innen 1 september 2022. Senere i prosessen vil et utkast til forvaltningsplan bli lagt ut på offentlig høring.
Dersom dere kjenner til andre som kan ha ønske om å bli involvert/ha innspill til planarbeidet, setter vi pris på om denne oppstartsmeldingen blir videreformidlet.

Innspill eller kommentarer til forvaltningsplanarbeidet kan sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til postmottak: sfagpost@statsforvalteren.no

Send gjerne også kopi direkte til ari-syv@online.no. Vi ber om at innspill merkes med vårt saksnummer 2022/5841.

 

Høringsfrist:
1. september 2022 23.59

Kontaktpersoner