Høring: Utvidet vern av Solbergheia naturreservat

Høringsfrist:
5. september 2022 23.59
Gammel, naturskogsnær granskog i foreslått utvidelsesområde.
Gammel, naturskogsnær granskog i foreslått utvidelsesområde. Foto: Marte Olsen, Biofokus.

Statsforvalteren foreslår utvidet vern av Solbergheia naturreservat i Åmli kommune. Utvidelsesområdet består av et svært variert gammelskogsområde med nasjonal verneverdi. Forslaget innebærer vern av gammel eikeskog, gammel ospeskog samt en bekkekløft. Høringsfristen er 05.09.2022. 

Publisert 08.07.2022

I tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren forslag til verneplan for utvidelse av Solbergheia naturreservat i Åmli kommune ut på lokal og sentral høring. En utvidelse som foreslått i høringen vil medføre at eksisterende reservat øker i størrelse med i underkant av 670 daa. Samlet vil reservatet etter utvidelse være på 8 767 daa.

Utvidelsesområdet, som ligger på sør- og vestsiden av eksisterende Solbergheia naturreservat, er variert både når det gjelder vegetasjon og skogtyper. Naturtypevariasjonen strekker seg fra varme, sør-vestvendte lisider med dominans av svært store, gamle og hule eiketrær med en alder på over 300 år, til rikere ospeskog på amfibolitt med en rikere karplantefora og en bekkekløft med høy luftfuktighet og forekomster av sjeldne typer mose knyttet til slike fuktige miljøer. Spesielt for utvidelsesområdet er forekomsten av svært gamle og grove eiketrær. I tilknytning til disse eiketrærne er det registrert flere sjeldne lavarter som krever god kontinuitet i skogen.

Den foreslåtte utvidelsen av naturreservatet vil bidra til å oppfylle viktige mangler i skogvernet i Agder knyttet til bekkekløft, gammel eikeskog og gammel ospedominert skog. Området vil også dekke opp generelle mangler i skogvernet for høybonitetsskog og biologisk gammel skog.   

Verneforslagene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til vernekart for området og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier, samt forslag til verneforskrift finner du i menyen på høyre side.

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller på e-post sfagpost@statsforvalteren.no innen 2.mai 2022. Vi ber om at du merker innspillet ditt med vårt arkivsaksnummer 2021/8464.

Høringsfrist:
5. september 2022 23.59