Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forslag til vern av Skagelidalen og Myran naturreservat samt utvidelse av Torehei naturreservat

Høringsfrist:
8. februar 2021 23.59
Rik edelløvskog i Myran naturreservat
Rik edelløvskog i Myran naturreservat Foto: Ellen S. Paust.

Statsforvalteren foreslår vern av tre skogområder med regional og lokal verneverdi. Forslaget innebærer vern av en regionalt sjelden forekomst av kystregnskog, rik edelløvskog og gammel eikeskog. De foreslåtte naturreservatene ligger i Farsund, Kristiansand og Lillesand kommuner, og vil samlet gi om lag 750 daa nytt verneareal i Agder.

Publisert 17.12.2020

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren i Agder ut forslag til verneplan for Skagelidalen naturreservat i Farsund kommune, Myran naturreservat i Kristiansand kommune samt utvidelse av Torehei naturreservat i Lillesand kommune, ut på lokal og sentral høring.

Verneverdiene i Skagelidalen er først og fremst knyttet til en relativt stor lokalitet med borenoemoral regnskog. Mye av skogen som finnes i området er biologisk gammel og har god sjiktning samt forekomster av gamle trær og både stående og liggende død ved. Det ble funnet flere karakteristiske og sjeldne arter lav og moser knyttet til slike regnskogsmiljøer innenfor det foreslåtte verneområdet.

I Myran naturreservat er det den rike og gamle edelløvskogen som er verneverdig. I området finnes det en større forekomst av varmekjær alm-lindeskog.

Utvidelsesområdet i Torehei naturreservat vil tilføre eksisterende reservat verneverdier knyttet til blant annet rik alm-lindeskog, lågurtskog og gammel eikeskog. I området finnes det flere gamle og grove individer av alm og lind som tidligere har vært styvet samt en god del stående og liggende død ved.

De tre foreslåtte verneområdene vil bidra til å oppfylle viktige mangler i skogvernet på Agder innenfor skogtypene fattig boreonemoral regnskog, lågurtskog, alm-lindeskog samt gammel lavlandsskog på høy bonitet.

Verneforslagene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til vernekart for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier, samt forslag til verneforskrift finner du i menyen på høyre side.

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no innen 8. februar 2021.

Vi ber om at du merker innspillet ditt med vårt arkivsaksnummer 2020/9734.