Barn og unge

Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge.

Statsforvalteren i Agder har Barn og unge som et av sine satsingsområder. Det er opprettet en tverrfaglig gruppe for barn og unge -satsingen.

Barn og unge- gruppa har tatt utgangspunkt i fire kjerneområdet/fokusområder:

 

Taushetsplikt - felles forståelse av egen og andres taushetsplikt, muligheter og begrensninger.

Barnekonvensjonen - fokus på barns rett til å bli hørt og vekt på barns beste.

Systemarbeid rundt tverrfaglig samarbeid.

Folkehelse - tidlig insats - forebyggende og tidlig innsats.En god barndom varer livet ut! Gode oppvekstvilkår og utdannelses styrker barn og unges fremtidige muligheter til bedre helse og deltagelse i arbeidslivet.

Alle barn er sårbare, men noen er mer sårbare enn andre.

Barn med sammensatte behov, som har flere risikofaktorer og behov for flere tjenester samtidig øker sårbarheten.

 

0-24 samarbeidet
Barn og unge og som har behov for hjelp fra flere tjenester får ofte ikke den hjelpen de trenger. Selv om tjenestene hver for seg kan være gode, fører dårlig samordning mellom dem til at innsatsen ofte settes inn for sent. Dermed blir mye av ansvaret for å organisere hjelpen liggende hos den enkelte eller familien.0-24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Det overordnede formålet er bedre samordning og samarbeid på nasjonalt nivå, for legge bedre til rette for og stimulere til en mer helhetlig innsats for barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier i kommunene.

Vis mer


Publisert 24.06.2021

Ungdom engasjerer seg – men vi blir ikke alltid hørt!

I alle kommuner er det ungdomsråd. Ungdomsrådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I ungdomsrådet er de de unge som har den sterke stemmen – og de voksne skal lytte!


Publisert 28.05.2021

Ungdomsråd i Agder

Ungdomsråd skal være talerøret til ungdommene overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen.

Rådet skal representere interessene til ungdommen i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsråd kan også ta opp egne saker.